เปิดรายชื่อผู้ได้รับรางวัลพระราชทาน “พระสิทธิธาดาทองคำ” ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ในวาระครบรอบ 55 ปี DPU

เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี การก่อตั้ง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ DPU ได้มีการมอบรางวัลพระราชทาน "พระสิทธิธาดาทองคำ" ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์แก่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนของประเทศ เพื่อเป็นเกียรติคุณ และเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี อาจารย์ สมศรี ลัทธพิพัฒน์ กรรมการอำนวยการ ดร.เลิศลักษณ์ ส. บุรุษพัฒน์ กรรมการอำนวยการ  พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566

 ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) 

 

ผู้ได้รับรางวัลพระราชทาน พระสิทธิธาดาทองคำในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่

1. ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

2. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย

3. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.การบินกรุงเทพ

4. นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์

5. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ได้แก่

1. ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

2. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

4. Professor Dr. Aung Tun Thet ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์