การใช้สนามกีฬากลาง และสนามกีฬาฟุตบอล

การใช้สนามกีฬากลางและสนามกีฬาฟุตบอล

 1. สนามกีฬากลางเปิดลู่วิ่งให้บริการในการออกกำลังกายทุกวัน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 06.30 น. – 20.00 น.
 2. มหาวิทยาลัยอาจสงวนสิทธิ์การใช้สนามฟุตบอลในกรณีการฝึกซ้อม การแข่งขัน หรือจัดกิจกรรมที่ได้รับอนุญาติจากมหาวิทยาลัย
 3. ผู้ใช้สนามกีฬากลางจะต้องแต่งกายชุดออกกำลังกายหรือชุดเล่นกีฬาให้สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมในการออกกำลังกาย และเข้าออกสนามในช่องทางที่กำหนดเท่านั้น
 4. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสนามกีฬากลาง
 5. ห้ามนำอาหารมารับประทานภายในสนาม
 6. ห้ามนำยานพาหนะทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสนาม
 7. ผู้ใช้สนามห้ามดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์ในสนามกีฬาทุกชนิด และห้ามขนย้ายอุปกรณ์ที่อยู่ในสนามกีฬากลางออกนอกบริเวณสนามกีฬา
 8. ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอลล์ หรือของมึนเมา ทุกชนิด
 9. ผู้ใช้สนามกีฬากลางต้องช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ และต้องช่วยดูแลรักษาความสะอาดสนามกีฬากลางให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยตลอดระยะเวลาการใช้บริการ
 10. ห้ามนำสิ่งของหรือวัสดุ อปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาวางในบริเวณสนามกีฬากลาง ก่อนได้รับอนุญาต และเมื่อมีการแข่งขันกีฬาต้องวางห่างจากขอบสนามไม่น้อยกว่า 3 เมตร
 11. ผู้ใช้สนามกีฬากลางที่ทำให้ทรัพย์สินต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยชำรุดเสียหาย จะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 12. ในการใช้สนามกีฬาผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าการใช้จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือแก่สนามกีฬานั้นเกินกว่าคาดหมายได้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ระงับการใช้ได้ โดยผู้ใช้ต้องหยุดกิจกรรมที่ดำเนินอยู่ทันที

 

Download - English version Download - Chinese version