พลังชาว DPU รันมหาวิทยาลัยและประเทศสู่ความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน DPU Sustainability Expo นิทรรศการการศึกษานำทุกคนสู่ความยั่งยืน รู้จัก SDGs ที่ประชาคมโลกกำลังร่วมด้วยช่วยกัน และชมนิทรรศการ Sustainability Education 2023 จากนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร และกิจกรรมน่าสนใจตลอดงาน เพื่อร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและประเทศไทยให้ยั่งยืนและดีกว่าเดิม

สำหรับประเทศไทย เรื่องความยั่งยืน (Sustainability) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาตั้งแต่ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ซึ่งต่อมาทางองค์การสหประชาชาติ (UN) จึงได้นำเสนอวาระการพัฒนาหลังปี พ.ศ. 2558 (Post-2015 development agenda) ภายใต้หัวข้อ “Transforming our world: the 2030 Agenda for sustainable development” โดยวาระ “การพัฒนาที่ยั่งยืน 2030” นี้ ทำให้มีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย (Proposed goals) และ 169 เป้าประสงค์ (Proposed targets) รวมถึงตัวชี้วัด (Indicators) ของแต่ละเป้าประสงค์ ร่วม 232 ตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดตามสภาวะของการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งจะเป็นประหนึ่งแผนที่นำทางสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย มีความครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ การพัฒนาด้านคน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สันติภาพความยุติธรรม และความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา โดยภายในงาน DPU Sustainability Expo ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นหลัก ผ่านนิทรรศการทางวิชาการ การเสวนา กิจกรรมน่าสนใจของคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อช่วยกันสร้างสังคมแห่งการยั่งยืนที่เริ่มต้นได้ด้วยตัวเราทุกๆ คน เพียงแค่ลงมือทำ

ภายในงาน DPU Sustainability Expo มีการตั้งจุดคัดแยกขยะ มีการรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติก ซึ่งเป็นขยะที่สามารถพบได้มากที่สุดในแต่ละวัน มีการพานำชมแปลงผักในโครงการ “มากินผักที่มอเรามั้ย” ซึ่งใช้ปุ๋ยจากเศษอาหาร มีการออกร้านสินค้าเพื่อความยั่งยืนจากบุคลากร มีการเปิดตัวสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดเพื่อใช้ในมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเสื้อผ้ามือสองที่มีสภาพดีเพื่อลดการซื้อใหม่โดยไม่จำเป็น ชาว DPUได้สัมผัสกับ YOUเทิร์น PLATFORM บริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว โดย GC นอกจากนี้ยังมีการแจกต้นไม้ พันธุ์ไม้ยืนต้นเพื่อช่วยฟอกอากาศจากกรมป่าไม้ มีกิจกรรมเวทีทอล์คโชว์จากเหล่าบรรดา Green Idol คนรุ่นใหม่ร่วมพูดคุยผลักดันสร้างอนาคตใหม่ และ มีกิจกรรมสอน “รำกระบอง” เพื่อพัฒนาส่งเสริมทั้งด้านร่างกาย สมาธิ และจิตใจ