DPU จับมือ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายยุคใหม่

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความฯ เป็นผู้แทน เพื่อส่งเสริมการศึกษา การเรียนการสอนด้านกฎหมาย และส่งเสริมการสัมมนา การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ จัดขึ้น ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร