ศิลปศาสตร์ DPU จัดงาน Language Day แข่งขันความสามารถทางภาษา มอบรางวัลและทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดงาน Language Day การแข่งขันความสามารถทางภาษา ชิงเงินรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจาก DPU เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพทางภาษาของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผู้เข้าแข่งขันรวมกว่า 58 คน จาก 21 โรงเรียน

สำหรับการแข่งขันภายในงานแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1. การแข่งขันแนะนำสินค้าแบบไลฟ์สดภาษาจีน จัดโดยหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ผู้ชนะการแข่งขัน ได้แก่

- รางวัลชนะเลิศ ทีม 又甜又香的巧果椰浆 นางสาวธารใส เบเชกู่ และ นางสาวอทิตยา เปียเหล่ โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม ดอยคำน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ นางสาววรีรัตน์ เจริญสวัสดิ์ และ นายณัฐวุฒิ ทองทิง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม MAMA牌方便面——泰国的骄傲 นายวุฒิชัย ศรีสวัสดิ์ และ นางสาวโชติกา ศรีสุข โรงเรียนเจี้ยนหัว
- รางวัลชมเชย ทีม 韩丹容直播间 นางสาวบุญยวีร์ หาน โรงเรียนสารวิทยา

2. การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ English Story Telling Competition จัดโดยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นานาชาติ) ผู้ชนะการแข่งขัน ได้แก่

- รางวัลชนะเลิศ นางสาวธนภรณ์ สุวิชาญเมธี โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
- รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอนงค์ จันทร์คำ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
- รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวชิษณุชา ถิ่นคำรพ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
- รางวัลชมเชย นางสาวชัยดา กันตะเพ็ง โรงเรียนราชินีบูรณะ

3. การแข่งขันการอ่านฟังเสียงร้อยแก้วภาษาไทย จัดโดยหลักสูตรภาษาไทยธุรกิจ ผู้ชนะการแข่งขัน ได้แก่

- รางวัลชนะเลิศ นายศุภวิชญ์ พงษ์อร่าม โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
- รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพชรวรรณ พุ่มไม้ใหญ่ โรงเรียนวัดราชโอรส
- รองชนะเลิศอันดับ 2 นายปฏิภาณ เขียนสายออ โรงเรียนสิริรัตนาธร
- รางวัลชมเชย นางสาวกชพร เนียวกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์