คณะศิลปกรรมศาสตร์ DPU X SHIH CHIEN UNIVERSITY แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายทางการศึกษา

อาจารย์กมลศิริ วงศ์หมึก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมลงนาม MOU กับ Professor Lin Heng-Cheng คณบดี COLLEGE OF CULTURE AND CREATIVITY , SHIH CHIEN UNIVERSITY , KAOHSIUNG CAMPUS , Taiwan โดยมีคณาจารย์จากทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้สร้างเครือข่ายทางการศึกษา บูรณาการเรียนการสอนทางศิลปะการออกแบบ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีสองมหาวิทยาลัยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ DPU ได้นำเสนอความเป็น “Design Entrepreneur” ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ 8D Creative Space พื้นที่จุดประกายคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ การนำเสนอภาพรวมของ 8D Design Service ในปีการศึกษาที่ผ่านมาผลงานจากผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของการบูรณาการข้ามสาขาจากคณาจารย์และนักศึกษาทั้งสามวิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น และวิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน อาทิ ผลงาน NamuenSri in the Metaverse ผลงานการบริการวิชาการให้แก่สโมสรฟุตบอล สุโขทัยที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โครงการไอซ่า โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย เป็นต้น

8D Studio แบรนด์สินค้าของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีแผนจะวางจำหน่ายเร็ว ๆ นี้ โดยตัวแทนจากทั้งสองมหาวิทยาลัยยังได้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านการออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการแห่งโลกยุคดิจิทัล