รอยยิ้มแห่งความสำเร็จ..กับพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2565 ให้แก่ ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 12  มหาบัณฑิต รุ่นที่ 34 ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 8 และ บัณฑิต รุ่นที่ 48  โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 3,350 คน 

dpu

          สำหรับในปีนี้มหาวิทยาลัยได้มอบปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ ให้แก่ ดร.ประสงค์  พูนธเนศ กรรมการกฤษฎีกา และประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจ การเงิน และการบัญชี อีกทั้งยังได้เป็นผู้ริเริ่มการนำระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

dpu

          โดยในพิธีมอบปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562 นี้ มี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร โดยท่านได้ให้โอวาทบัณฑิต ดังนี้

          “บัณฑิตที่รัก ในโอกาสความสำเร็จ ของการเดินทางอันยาวไกล  จนไปถึงหลักชัยที่สำคัญของชีวิต อย่างสมความปรารถนาของตัวท่านและครอบครัว ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน 

          บัณฑิตทั้งหลาย หากท่านหวนระลึกย้อนหลังไปถึงสมัยเด็กและเติบโตขึ้นมา ท่านก็จะพบว่าการเรียนจบได้รับปริญญา เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพึ่งตนเอง สนับสนุนครอบครัวและสร้างสังคมนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแม้แต่น้อยต้องผ่านการเรียนขั้นพื้นฐานอย่างยาวนาน กว่าที่จะได้มาเรียนในมหาวิทยาลัยตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ อีกทั้งต้องใช้เงินทองไปมากมาย หลายคนได้เสียสละโอกาสหยาดเหงื่อและน้ำตาเพื่อให้ท่านมาถึงวันนี้ การตระหนักถึงพระคุณเหล่านั้นควรอยู่ในใจของท่านอย่างมิรู้คลาย เมื่อบุคคลและครอบครัวตลอดจนโลก ต้องเสียสละทรัพยากรไปมหาศาล เพื่อให้ท่านได้มายืนจุดนี้ ซึ่งในจำนวนประชากรโลก 7,700 ล้านคนนั้น มีผู้เรียนจบระดับปริญญาเพียง 6.7% หรือประมาณ 500 ล้านคนเท่านั้น หากมีพลเมืองโลกเดินมา 100 คน มีเพียง 6 คนกว่าเท่านั้นเอง ที่เรียนจบปริญญา คำถามที่สำคัญก็คือ ในการเป็นหนึ่งในจำนวนในคนน้อยมากบนโลกดังกล่าว ท่านจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรให้สมกับความเป็นผู้โชคดีอย่างมากเช่นนี้

          บัณฑิตทั้งหลาย คำตอบหนึ่งที่น่าใคร่ครวญก็คือ เป็นคนที่ชีวิตมีความหมาย กล่าวคือชีวิตเดียวที่มีนั้น เป็นอย่างมีประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและต่อโลก เป็นชีวิตที่สร้างสรรค์โดยช่วยให้โลกงดงามขึ้น ไม่สร้างความลำบากเดือดร้อนให้ผู้อื่น ไม่สร้างความเสียหายให้สังคม และประการที่สำคัญที่สุดไม่เป็นคนรกโลก อย่างไรก็ดี โลกที่ท่านออกไปเผชิญนั้นมีอันตรายอยู่รอบด้าน จนทำให้ชีวิตท่านเปราะบาง กล่าวคือ หากไม่ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตแล้ว อาจเสียผู้เสียคน เสียชื่อเสียง ติดคุกติดตาราง ถูกหาประโยชน์ ติดการพนัน ติดยาเสพติด ติดเหล้า มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นเหยื่อของความรุนแรง ได้อย่างไม่อยากนัก ดังนั้น การมีจิตใจที่มุ่งมั่นดำเนินชีวิตอย่างมีความหมาย และราบรื่น โดยไม่ต้องการให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง โดยเฉพาะตนเองต้องเดือดเนื้อร้อนใจ จึงเป็นเรื่องที่ควรขบคิดอย่างยิ่ง

          บัณฑิตที่รัก เราไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของลมได้ แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนใบเรือเพื่อให้เดินทางอย่างสะดวก ได้ถึงจุดหมายปลายทาง เช่นเดียวกับชีวิตมนุษย์ เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางสังคมได้ แต่ในขอบเขตหนึ่ง เราสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราได้ จากเส้นทางชีวิตที่เราเลือก ลักษณะของงานที่เลือกลักษณะของมิตรสหายที่เราเลือกคบหา เพื่อนคู่ใจที่เราเลือก ความคิดคำนึงที่อยู่ในสมองของเรา อันเป็นผลพวงจากการรับทราบข่าวสารข้อมูล ลักษณะของการใช้เวลา ในชีวิตของเราในแต่ละวัน ถ้าสิ่งแวดล้อมที่เราควบคุมและสร้างขึ้นมาได้นั้นเหมาะสม ก็จะเปรียบเสมือนกับเรามีเกาะป้องกันความเปราะบางของชีวิต เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถกำหนดชะตาชีวิตของตนเอง และสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความหมายได้ แต่หากเป็นไปในทางตรงกันข้าม ถ้าเราไม่พยายามสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ตัวเราแล้ว ชีวิตของเราก็จะเป็นไปตามยถากรรม และมีโอกาสสูงที่จะลอยเลื่อนไปในทางเสื่อม

          ท้ายที่สุดนี้ ขอแสดงชื่นชมต่อบัณฑิตทุกท่าน ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่ง ที่ได้มาถึงจุดสำคัญของชีวิตในวันนี้ ขอพลังอำนาจแห่งความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต และพระบารมีแห่งองค์พระสิทธิธาดา ได้โปรดดลใจให้ท่าน มุ่งมั่นในการมีชีวิตที่มีความหมาย และดำเนินชีวิตอันเปราะบางได้อย่างเข้มแข็ง และขอได้โปรดอภิบาลให้ท่าน พาลพบแต่สิ่งงดงามไปตลอดชีวิต ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีประสาทปริญญาบัตรในวันนี้ ประสบความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน”

 

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu