DPU ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6  ภายใต้หัวข้อ ไทย-จีน เส้นทางสู่อนาคต เพื่อสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน

dpu

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6  ภายใต้หัวข้อ ไทย-จีน เส้นทางสู่อนาคต เพื่อสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน (A Road to Future - Rebuilding Path to Thai-China Common Prosperity) เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากงานวิจัยอันจะนำไปสู่ความร่วมมือไทย – จีน และเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ผ่านรูปแบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.    

โดยอาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติในหลายด้าน อาทิ ด้านการค้า การเงิน การลงทุน ด้านการศึกษา ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้านสุขภาพและความงาม ด้านธุรกิจการบิน ด้านศิลปกรรมและงานออกแบบ ฯลฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dpu.ac.th/conference/  หรือโทร. 02 954 7300 ต่อ 432,128,152