DPU โชว์ศักยภาพ การันตีด้วยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 “ระดับดีมาก”

DPU

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยผู้ประเมินคุณภาพประกอบด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงค์นุช ศรีธนาอนันต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช คำสุพรหม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาจารย์ ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

DPU

โดยได้รับผลการประเมินคุณภาพระดับดีมาก (คะแนน 4.67 จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่งผู้ประเมินคุณภาพมีความเห็นว่า

1.มหาวิทยาลัยกำหนดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้น Project-based Learning ทำให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมเห็นได้จากการได้รับรางวัลของนักศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

2.มีการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน

3.การวัด Core Competency (DPU DNA) ทำให้นักศึกษารู้สมรรถนะตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของตนเอง   

4.มหาวิทยาลัยกำหนด Thematic Research ที่ชัดเจนซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์และจุดเน้นของมหาวิทยาลัยผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและบุคลากร

5.มหาวิทยาลัยส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนได้จากจำนวนผลงานและค่าน้ำหนักคุณภาพของการตีพิมพ์ที่เพิ่มสูงขึ้น

6.มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการแก่กลุ่มผู้รับบริการที่หลากหลาย และเป็นรูปธรรม เช่น โครงการผลิตสื่อโทรทัศน์ภาษามือ (Thai Deaf TV) โครงการให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพ (Wellness) และโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพทางการบินตามมาตรฐานสากล (IATA)

7.มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรฝึกอบรมที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น  Big Data Analytics และ Python for Data Science


ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยสะท้อนศักยภาพของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในฐานะมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ได้มาตรฐานและในฐานะกลไกหลักในการสร้างกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ

DPU

 

DPU

 

DPU

 

DPU

 

DPU

 

DPU

DPU

DPU