DPU จัดโครงการ Digital Economy เสริมกลยุทธ์ไขกุญแจความสำเร็จให้ผู้ประกอบการ

DPU

      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคกลาง เพื่อช่วยผู้ประกอบการพัฒนาความรู้ทางด้านการตลาด พร้อมให้คำปรึกษา รวมถึงแนะนำการใช้ Social Media  เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดให้น่าสนใจและน่าจดจำ เพื่อให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาธุรกิจ รู้จักการใช้เครื่องมือในกิจกรรม Social Media บน Digital Platform  โดยมี ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการเป็นประธานเปิดงาน  ดร.ภูมิพัฒณ์ พงศ์พฤฒิกุล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเปิดงานดังกล่าว โดยมีการจัดออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเร็วๆนี้

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU