ประกาศ เรื่องตรวจสอบยอดใบแจ้งชำระเงิน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ทำการประมวลผลข้อมูลค่าเล่าเรียนจากการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ในระบบ SCLM ใหม่อีกครั้ง

ดังนั้นให้นักศึกษาตรวจสอบยอดชำระเงิน หรือ เรียกดูข้อมูลจากใบแจ้งชำระเงิน ดังนี้

DPU

ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเงินนักศึกษาได้ที่
Facebook : ฝ่ายการเงินนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ @dpufund 

https://www.facebook.com/dpufund