คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU จับมือ สถาบันพระปกเกล้า พร้อม 5 มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

DPU
  ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คุณวิทวัส  ชัยภาคภูมิ  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย 5 มหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.ปารีนา  ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.ดร.มุนินทร์  พงศาปาน  คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผศ.บุญชาล  ทองประยูร  รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ รศ.นเรศร์  เกษะประกร คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมลงนาม การลงนามดังกล่าวจัดผ่านระบบ ZOOM ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านนิติศาสตร์ต่อไป