DPU จัดตั้ง "ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์" ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33

dpu

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดตั้ง "ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์"  โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งจะให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33  โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมผู้บริหาร และ เรือเอกสาโรจน์ คมคาย ผอ.กองกฎหมาย สำนักงานประกันสังคม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมจุดและดูความพร้อมของสถานที่และระบบบริการการฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

  โดย "ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์" เปิดให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคม โดยเปิดให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 07.30-15.30 น. โดยสามารถให้บริการได้ถึง 1,000 คน ต่อวัน ณ จุดบริการอาคาร 6 และ อาคาร 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดให้บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu