DPU ครบรอบ 53 ปี จัดงานสถาปนาและรำลึกถึงผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

DPU

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานวันสถาปนาและรำลึกถึงผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ครบรอบ 53 ปี นำโดยทายาทผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีสักการะพระสิทธิธาดา และพระภูมิมหาวิทยาลัย 

 
จากนั้นเป็นพิธีวางมาลาอนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้ง เพื่อเป็นการรำลึกถึง อาจารย์สนั่น  เกตุทัต และ อาจารย์ ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ์ สองผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยมีทายาทผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยและกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณะผู้บริหาร ร่วมวางพวงมาลาเพื่อแสดงความรำลึกถึงท่านผู้ก่อตั้ง ณ บริเวณอนุเสาวรีย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPUDPU

DPU