ประกาศแจ้งการส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาเลื่อนชั้นปี (ปีการศึกษา 2564)

DPU

 

ฝ่ายการเงินนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกาศแจ้งเรื่องการส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาเลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2564 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 นักศึกษาที่ไม่เคยทำสัญญากู้ยืม กยศ. กับทางมหาวิทยาลัย
ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้เสร็จสิ้นและนำส่งได้ตั้งแต่ วันที่ 1-20 มิถุนายน 2564

ดูขั้นตอนการส่งเอกสารกลุ่มที่ 1  >>>> CLICK<<<<<

 

กลุ่มที่ 2 นักศึกษาที่เคยทำสัญญากู้ยืม กยศ. กับทางมหาวิทยาลัยในเบื้องต้น
ให้เตรียมส่งเอกสาร จิตอาสาประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 36 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์  
ซึ่งนักศึกษาสามารดำเนินการส่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตั้งแต่ 
วันที่ 27 เมษายน  ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ดูขั้นตอนการส่งเอกสารกลุ่มที่ 2 >>>> CLICK<<<<<

ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินและทุนของนักศึกษาได้ที่ Facebook : @dpufund