คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี โดยมี ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ คณบดี และ ดร.วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

  dpu

  โดยการลงนามความร่วมมือทางวิชาการนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง และการสอนของอาจารย์ทั้งสองฝ่าย ในการร่วมทำกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สู่เส้นทางความเป็นมืออาชีพในธุรกิจอาหาร ตรงตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มุ่ง “สร้างนักธุรกิจ สร้างมืออาชีพ” โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานเป็นเกียรติร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

dpu

dpu

dpu

dpu