ประกาศ..เลื่อนจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัย
ของผู้ที่เข้ารับปริญญาบัตรและผู้เกี่ยวข้องทุกคน
ขอเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562  
ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
หากมีกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

dpu

dpu