DPU จัดประกวด DPU TikTok Tutor เฟ้นหาติวเตอร์ เด็กดีพียู ผู้มีความสามารถทางภาษาและความคิดสร้างสรรค์

DPU จัดประกวด DPU TikTok Tutor เพื่อเฟ้นหาติวเตอร์ เด็กดีพียู ที่มีความสามารถทางภาษาและความคิดสร้างสรรค์

DPU

                ศูนย์วิจัย RDI มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ESP Program โดยความร่วมมือของ คณะนิเทศศาสตร์ จัดการประกวด DPU TikTok Tutor เพื่อเฟ้นหาติวเตอร์ เด็กดีพียู ที่มีความสามารถทางภาษาและความคิดสร้างสรรค์ โดยมี ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์ กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ อาจารย์วิรินทร เอื้อวิไลจิต จาก ESP Program และ อาจารย์นวพงศ์ ตัณฑดิลก จากวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและบัญชี (CIBA) เป็นกรรมการการตัดสิน คลิป TikTok รางวัลชนะเลิศด้านภาษาและเนื้อหา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งยังฝึกทักษะภาษาอังกฤษ การผลิตสื่อด้วยการลงมือปฏิบัติจริง  โดยมี ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร  อาจารย์ยุทธนา  บุญอาชาทอง  และ อาจารย์พันธกานต์ ทานนท์ อาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินรางวัลด้านความคิดสร้างสรรค์

                สามารถติดตามช่องทางการรับชมคลิปเพื่อติวเตอร์ โครงการประกวด DPU TikTok Tutor ได้ที่นี่  >>>Click<<<

DPU