DPU การันตีคุณภาพการศึกษา ด้วยผลประเมินระดับ “ดีมาก”

DPU

DPU

DPU การันตีคุณภาพการศึกษา ด้วยผลประเมินระดับ “ดีมาก”

          วันที่ 15 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนน 4.57 (จากคะแนนเต็ม 5) โดยคณะกรรมการให้ความเห็นว่า

DPUDPU

ด้านการผลิตบัณฑิต

 • มีกระบวนการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะอาชีพในการเพิ่มรายได้ สร้างความพึงพอใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการระดับดีมาก
 • มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในการพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ เช่น โครงการ Local Travel / Food Design / Design เปลี่ยนโลก
 • มีการออกแบบพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ภายใต้ Core Value
  ที่มุ่งสู่ DPU DNA เพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถนำไปสู่การได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลต่างๆ ในเวทีการประกวดผลงานด้านนวัตกรรม

DPU

 ด้านการวิจัย

 • มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ หลายคณะมีการพัฒนาผลงานทางวิชาการร่วมกันที่ส่งผลบรรลุเป้าหมายเรื่องผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
 • มีวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI เพื่ออำนวยให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์สู่สาธารณชน

DPU

ด้านการบริการวิชาการ

 • มีหน่วยงานบริการวิชาการที่ได้รับยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ เช่น
  • ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินตามมาตรฐาน IATA (International Air Transport Association)
  • ศูนย์ผลิตสื่อโทรทัศน์ภาษามือเพื่อคนหูหนวก (Thai Deaf TV)
  • สถาบันองค์ความรู้ Wellness ในวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ 
 • มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เช่น ธนาคารออมสิน, กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
 • การบริการวิชาการ สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการเรียนการสอน และอาจารย์ได้งานวิจัย/งานสร้างสรรค์

DPU

ด้านการบริหารจัดการ

 • มีการบริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รวมทั้งมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย

1.รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ 
2.รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี 
3.ผศ.ดร.วารุณี ปัทมะศังข์  

4.ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์ 
5.ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม  
6.อ.ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล  

DPU