DPU เปิดลานกิจกรรม นศ. ปี2563

DPU

          สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน “เปิดลานกิจกรรม DPU ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

DPU

          ดร.ดาริกา กล่าวว่า  “ศักยภาพของนักศึกษาเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิชาการ กีฬา สันทนาการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญในเรื่องการทำกิจกรรมของนักศึกษา พวกเราคงจะเห็นแล้วว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเน้นมากเรื่องการทำกิจกรรม เน้นเรื่องการเอาเด็กไปแข่งขัน หาเวทีให้นักศึกษาได้แสดงผลงาน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในชมรม กิจกรรมของสาขา คณะ หรือที่มหาวิทยาลัยจัดก็ตาม อยากให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญพอๆกับการเข้าห้องเรียน

DPU

DPU

DPU

          อยากจะฝากให้นักศึกษาทุกคนว่า ถ้ามีโอกาสให้รีบคว้าไว้ เพราะว่าการที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่น ที่ไม่ใช่คนสาขาเดียวกัน คิดเหมือนกัน ก็เท่ากับเป็นการเปิดมุมมองใหม่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยของเรามีนักศึกษาต่างชาติ ถึง 25% อาจารย์เชื่อว่าถ้าได้อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยกับเพื่อนต่างชาติ แตกต่างกันมาก กับการที่ไม่มีเพื่อนต่างชาติ เมื่อคุณออกไปจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้ว ก็เป็น buddy กับเพื่อนต่างชาติได้  ได้ติดต่อสื่อสารกับเขา จะเป็นประโยชน์กับคุณมากๆ  ดังนั้นชมรมหรือกิจกรรม ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนเหล่านี้ได้”

DPU

          งานเปิดลานกิจกรรมนักศึกษาจัดขึ้นเพื่อเปิดรับสมัครสมาชิกชมรม เป็นลานแสดงความสามารถ แสดงผลงานเชิงนิทรรศการ ให้นักศึกษาได้ชมและเลือกสมัครชมรมที่ตนชื่นชอบ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ชมรมต่างๆ รับสมัครสมาชิกใหม่ ที่จะมาร่วมกิจกรรมช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษา เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ พัฒนาทักษะความสามารถ และสร้างประสบการณ์ผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น ค้นพบและรู้จักตนเองมากขึ้น สามารถบริหารเวลา และทำงานร่วมกับคนอื่น มีพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ รู้จักและเข้าใจการใช้บทบาทที่เหมาะสม จัดขึ้นที่บริเวณลานกิจกรรมร่มไผ่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

DPU