CADT จัดพิธีประดับปีก นศ.การบิน

CADT DPU

            วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีประดับปีก ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน ประธานในพิธีได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ทำการประดับปีกให้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างภาคภูมิใจให้นักศึกษาการบินทุกคน ซึ่งพิธีประดับปีกนั้นเป็นพิธีสำคัญของผู้ที่ศึกษาด้านการบิน เปรียบเสมือนเครื่องบินจำเป็นจะต้องมีปีก จึงจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ กระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะให้พร้อมก่อนไปปฏิบัตงานในอุตสาหกรรมการบินต่อไป จัดขึ้น ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเร็วๆนี้

DPU

DPUDPUDPUDPUDPUDPUDPUDPUDPUDPUDPUDPU