เด็ก ปวส. เรียนต่อสาขาไหนที่ DPU ได้บ้าง ?

dpu

เด็ก ปวส. เรียนต่อสาขาไหนที่ DPU ได้บ้าง ? 
 

dpu
 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
yes 
ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์)
smiley สมัครออนไลน์ >> https://www.dpu.ac.th/onlineadmission/

 

dpu
 

สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
yes 
ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์วันเดียว)
smiley สมัครออนไลน์ >> https://www.dpu.ac.th/onlineadmission/


dpu
 

สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์
yes ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
smiley สมัครออนไลน์ >> https://www.dpu.ac.th/onlineadmission/


dpu
 

สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
- วิชาเอกการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน
- วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์

yes ภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์)
smiley สมัครออนไลน์ >> https://www.dpu.ac.th/onlineadmission/


dpu

 

สาขาการบัญชี  วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

yes ภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์) / ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์วันเดียว)

smiley สมัครออนไลน์ >> https://www.dpu.ac.th/onlineadmission/


dpu
 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

yes ภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์) / ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์วันเดียว)
smiley สมัครออนไลน์ >> https://www.dpu.ac.th/onlineadmission/


dpu

สาขาการตลาดยุคดิจิทัล วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
yes ภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์) / ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์วันเดียว)
smiley สมัครออนไลน์ >> https://www.dpu.ac.th/onlineadmission/


dpu

สาขาการจัดการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
yes ภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์) / ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์วันเดียว)
smiley สมัครเรียนออนไลน์ >> https://www.dpu.ac.th/onlineadmission/


dpu

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
yes ภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์) / ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์วันเดียว)
smiley สมัครเรียนออนไลน์ >> https://www.dpu.ac.th/onlineadmission/


dpu
 

สาขาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
yes ภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์) / ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์วันเดียว)
smiley สมัครเรียนออนไลน์ >> https://www.dpu.ac.th/onlineadmission/


dpu
 

สาขาการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
yes ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
smiley สมัครเรียนออนไลน์ >> https://www.dpu.ac.th/onlineadmission/