รวมหลักสูตร ป.ตรี “ทำงานอยู่ก็เรียนได้ ไม่กระทบเวลางาน”

อยากเรียนต่อ ป.ตรี แต่ต้องทำงาน....เป็นไปได้!!
DPU ได้รวบรวมหลักสูตร ป.ตรี (ภาคพิเศษ) “ทำงานอยู่ก็เรียนได้ ไม่กระทบเวลางาน” รวมไว้ที่นี่แล้ว เลือกเรียนได้  (✔) เรียนเสาร์-อาทิตย์ หรือ (✔) เรียนวันอาทิตย์ 

รายละเอียดหลักสูตร >> https://www.dpu.ac.th/bachelor_special.html

สมัครเรียนออนไลน์

dpu
DPU

สาขาการบัญชี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA

1. เรียนเสาร์-อาทิตย์
-ระยะเวลาเรียน 4 ปี
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 39,500 บาท / ตลอดหลักสูตร 279,700 บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้
-รับวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า

2.เรียนวันอาทิตย์
-ระยะเวลาเรียน 2 ปี
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 37,200 บาท / ตลอดหลักสูตร 154,300 บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
-รับวุฒิ ปวส.

dpu

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA

1. เรียนเสาร์-อาทิตย์
-ระยะเวลาเรียน 4 ปี
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 38,500 บาท / ตลอดหลักสูตร 278,000 บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้
-รับวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า

2.เรียนวันอาทิตย์
-ระยะเวลาเรียน 2 ปี
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 37,200 บาท / ตลอดหลักสูตร 154,300 บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
-รับวุฒิ ปวส.

dpu

สาขาการตลาดยุคดิจิทัล
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA

1. เรียนเสาร์-อาทิตย์
-ระยะเวลาเรียน 4 ปี
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 38,500 บาท / ตลอดหลักสูตร 278,000 บาท
-กู้กยศ.ได้
-รับวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า

2.เรียนวันอาทิตย์
-ระยะเวลาเรียน 2 ปี
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 37,200 บาท / ตลอดหลักสูตร 154,300 บาท
-กู้ กยศ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
-รับวุฒิ ปวส.

dpu

สาขาการจัดการ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA

1. เรียนเสาร์-อาทิตย์
-หลักสูตร 4 ปี
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 38,500 บาท / ตลอดหลักสูตร 278,000 บาท
-กู้กยศ.ได้
-รับวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า

2.เรียนวันอาทิตย์
-ระยะเวลาเรียน 2 ปี
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 37,200 บาท / ตลอดหลักสูตร 154,300 บาท
-กู้ กยศ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
-รับวุฒิ ปวส.

DPU

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA

1.เรียนเสาร์-อาทิตย์
-หลักสูตร 4 ปี
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 38,500 บาท / ตลอดหลักสูตร 278,000 บาท
-กู้กยศ./กรอ. ได้
-รับวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า

2.เรียนวันอาทิตย์
-ระยะเวลาเรียน 2 ปี
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 37,200 บาท / ตลอดหลักสูตร 154,300 บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
-รับวุฒิ ปวส.

dpu

สาขารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
-เรียนเสาร์-อาทิตย์
-ระยะเวลาเรียน 3 ปี *ไม่ต้องฝึกงาน
-ค่าเทอม 30,700 บาท / ตลอดหลักสูตร 211,900 บาท
-กู้ไม่ได้
-รับวุฒิ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า *รับเฉพาะผู้ที่ทำงานแล้ว

dpu

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (IT)
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ CITE
-เรียนเสาร์-อาทิตย์
-ระยะเวลาเรียน 2 ปี *ไม่ต้องฝึกงาน
-ค่าเทอม 35,000 บาท / ตลอดหลักสูตร 170,000 บาท
-กู้กยศ. ได้
-รับวุฒิปวส.

dpu

สาขานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

-เรียนเสาร์-อาทิตย์
-ระยะเวลาเรียน 2 ปี
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 30,000 บาท / ตลอดหลักสูตร 190,000 บาท
-กู้ไม่ได้
-รับเฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรีแล้ว

dpu

สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
-เรียนเสาร์-อาทิตย์
-ระยะเวลาเรียน 2 ปี
-เรียน ปีการศึกษาละ 3 เทอม
-ค่าเทอม เหมาจ่ายเทอม 1 = 37,900 บาท , เหมาจ่ายเทอม 2 = 37,900 บาท , เหมาจ่ายเทอม 3 = 15,000 บาท / ตลอดหลักสูตร 181,600 บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้
-รับวุฒิปวส.

dpu

สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ CITE
-เรียนวันอาทิตย์
-ระยะเวลาเรียน 3 ปี
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 38,000 บาท / ตลอดหลักสูตร 273,000 บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
-รับวุฒิปวส.

dpu

สาขา ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA
-เรียนวันอาทิตย์
-ระยะเวลาเรียน 2 ปี
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 37,500 บาท / ตลอดหลักสูตร 156,500 บาท
-กู้ กยศ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
-รับวุฒิ ปวส.

dpu

สาขาการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
-เรียนวันอาทิตย์
-ระยะเวลาเรียน 2 ปี
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 34,500 บาท / ตลอดหลักสูตร 145,800 บาท
-กู้กยศ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
-รับวุฒิปวส.