Dek63 ยื่น TCAS ยังไม่ถูกใจ สมัครเป็น Dek DPU 63 รับทุนการศึกษา 17,000 บาท

tcas dpu

เลือก TCAS ได้คณะไม่ถูกใจ มาเลือกคณะที่ใช่ สมัครเป็น Dek DPU 63 รับทุนการศึกษา 17,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับทุน

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช.
 2. เป็นผู้มีผลการสอบติด TCAS มหาวิทยาลัย (ได้ทุกมหาวิทยาลัย)

เอกสารที่ใช้สมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 2 ชุด (สามารถนำส่งภายหลังได้)
 4. แสดงผลการสอบติด TCAS รอบใดก็ได้

หมายเหตุ เอกสารสำเนาสามารถสำเนาได้ที่ศูนย์รับสมัคร

ระยะเวลาการขอรับทุน : วันนี้ - 18 มิถุนายน 2563

ขั้นตอนการสมัคร

 1. สมัครขอรับทุนด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพื่อขอรับทุน 17,000 บาท
 2. ผู้สมัครที่ใช้ทุนส่วนตัว ชำระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษา 10,000 บาท
  ผู้สมัครที่ต้องการใช้สิทธิ์กองทุน กยศ. หรือ กรอ. รายใหม่ มีค่าจองสิทธิ์ 2,000 บาท (ได้รับคืนเมื่อสัญญาทุนอนุมัติ)
  ผู้สมัครที่ใช้สิทธิ์กองทุน กยศ. หรือ กรอ. รายเดิม ไม่ต้องชำระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษา
 3. ได้รับเลขทะเบียนนักศึกษา และเตรียมเข้ารับการปฐมนิเทศออนไลน์ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563

enlightened รายละเอียดหลักสูตร  Click >>  https://www.dpu.ac.th/bachelor_programs.html
enlightened รายละเอียดทุนของมหาวิทยาลัย Click >>  https://www.dpu.ac.th/bachelor-foundations.html
enlightened รายละเอียดหลักสูตรใดใช้กองทุน กยศ. กรอ. ได้ Click >>  https://www.dpu.ac.th/loan.html