CIBA จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ‘สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร’ ครั้งที่ 7

          ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อย กับการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ‘สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร’ ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ที่จัดโดย วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
         ผลปรากฎว่าทีมผู้ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่ ทีมนักเรียนจากวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ส่วนรางวัลชนะเลิศ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) ได้แก่ ทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โดยมีโรงเรียนในระดับ ปวช. เข้าร่วมแข่งขัยจำนวน 57 ทีม และ ในระดับ ปวส. จำนวน 65 ทีม จากทั่วประเทศ 
         งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในสายวิชาชีพบัญชี ได้พัฒนาทักษะทางด้านบัญชี ผ่านการแข่งขันตอบปัญหา เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางบัญชีและประสบการณ์ในการแข่งขัน ทั้งยังเป็นการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาต่อยอดทักษะความรู้ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu