ขอแสดงความยินดี กับ นศ.บัญชี CIBA รับทุน “กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ”

DPU

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวเข็มทอง เรือนชัย นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุน “กองทุนเต็ม –ยรรยง วรากรวรวุฒิ” ประจำปีการศึกษา 2562 ในงานประชุมวิชาการ วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 42 ปี ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

DPU