สถาบันการบิน DPU จัดอบรมหลักสูตร IATA, Aviation Safety Managements System เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบิน


     สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DAA) จัดฝึกอบรมหลักสูตร IATA, Aviation Safety Managements System ให้กับผู้เข้าอบรมจาก บริษัท ปตท. จำกัด และ บริษัท การบินไทย จำกัด ระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2562  โดยมี น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) เป็นผู้เปิดการอบรม 

     dpu
     โดยการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ เช่น การบรรยาย Policy and Objectives การบรรยาย Safe Assurance การบรรยาย Safety Promotion Integrating Airline Management Systems เป็นต้น ซึ่งผู้อบรมจะต้องเข้าร่วมอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 80% ของการอบรมทั้งหมด และต้องสอบข้อเขียนเพื่อรับรองการผ่านการอบรมในหลักสูตร IATA, Aviation Safety Managements System โดยในวันปิดการอบรม น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด ณ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
     dpu

    dpu

    dpu

    dpu

    dpu

    dpu

    dpu

    dpu

    dpu

    dpu

    dpu

    dpu

    dpu

    dpu