ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.วันวร จะนู ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

           winkyes  ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมี คุณธรรม ครั้งที่ 34 ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ

dpu

dpu