DPU จับมือ การเคหะแห่งชาติ พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการภาครัฐและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่

         dpu

          คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือ การเคหะแห่งชาติ เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถทางด้านการบริหารจัดการภาครัฐและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามร่วมกับ ดร.ธัชพล กาญจนกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ โดยมี ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ คุณสัญญา หวะสุวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu