DPU X จัดเสวนา “ทักษะในอนาคตของแรงงานในประเทศ IN THE NEXT 10 YEARS”

dpu

          สถาบันเพื่อความพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต หรือ DPU X จัดเสวนา “ทักษะในอนาคตของแรงงานในประเทศ IN THE NEXT 10 YEARS” โดยช่วงแรกเป็นการเสวนาหัวข้อ “Skill Set for Future Workforce in Thailand” โดย ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม นักวิจัยและผู้อำนวยการ DPUX มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผศ.ไพรินทร์ ชลไพศาล นักวิจัยและผู้ชำนาญการอาวุโส DPU CORE และอาจารย์ดวงจันทร์ วรคามิน นักวิจัยและอาจารย์วิทยาลัย CIBA ที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมเผยงานวิจัยชิ้นแรกของไทย ด้านทักษะแรงงานในอนาคต โดยมีคุณจิ๊บ ปกฉัตร เป็นพิธีกรตัวแทนคนรุ่นใหม่

         ต่อด้วยการบรรยายเรื่องการเขียนเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ โดยคุณวรากิจ เพชรน้ำเอก ประธานชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดแต่งเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ “A day in life in 2060” โดยงานนี้ได้รับความสนใจงานนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu