คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “๘๗ ปี ประชาธิปไตยไทยไปถึงไหน”

          คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “๘๗ ปี ประชาธิปไตยไทยไปถึงไหน” ได้รับเกียรติจาก คุณกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาปาฐกถาในหัวข้อดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code เข้าร่วมฟังได้ฟรี สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2954-7300 ต่อ 656

dpu