การแข่งขันภาษาจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ)

DPU

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ)

           ผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติจีนเข้าสอบเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี   

DPU

DPU

            สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร และประธานคณะกรรมการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล กล่าวว่า มูลนิธิร่มฉัตรจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยทุกสังกัดทั่วประเทศ โครงการเพชรยอดมงกุฎเป็นโครงการหนึ่งที่มูลนิธิร่มฉัตรสนับสนุนทุนการศึกษาและงบประมาณดำเนินงานตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน เป็นโครงการที่โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ ครู นักเรียน รู้จักและกล่าวขานถึงทุกปี

DPU

DPU

DPU

            โครงการเพชรยอดมงกุฎจัดการแข่งขันต่อเนื่องทุกปี และมีความก้าวหน้ามาตามลำดับ ปัจจุบันโครงการเพชรยอดมงกุฎมีการแข่งขัน รวม 13 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาจีน เศรษฐศาสตร์ (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (ระดับอุดมศึกษา) หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ภาษาญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์ 

DPU

DPU

            โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ในแวดวงการศึกษาจีนที่ได้ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดี อาทิ  Mrs. Chang Yu Meng ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย, คุณซ่ง เรียวหยุน (Ms. Song Ruoyun) ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา (เลขานุการเอก) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย, Mr. Wang Huichang ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่ ประจำประเทศไทย, Mr. Jiang Hong รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตเทียนจิน

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

        ทั้งนี้โครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนและอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ที่เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยมี คุณธนากร เสรีบุรี รองประธานกรรมการอาวุโสและประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม(จีน) เครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด ถวายเงินสนับสนุนจำนวนเงิน 1 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมี Mr. Li Jin Song ประธานบริษัท ถังอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป และ Mr. Lin Hai Feng ประธานบริษัทคังเฉียว จำกัด ร่วมสนับสนุนและกล่าวแสดงความยินดี 

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

            ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ เป็นการแข่งขันภาษาจีนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยกเว้นการจัดในสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้น จะเห็นได้จากการสมัครเข้าแข่งขันมีจำนวนสูงขึ้นทุกปี และผู้ชนะเลิศการแข่งขันระดับอุดมศึกษา จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ไปศึกษาต่อในทุกระดับชั้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน นับได้ว่าโครงการเพชรยอดมงกุฎเป็นโครงการที่ให้โอกาสแก่นักเรียนนักศึกษา ทุกสังกัดทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยการอุปถัมภ์โครงการของสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี จึงถือว่าเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติในการเสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งต่อไปจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ นับได้ว่าพระคุณเจ้าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองเห็นว่าการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าจะต้องพัฒนาคนเป็นลำดับแรก

DPU

DPU

            การแข่งขันปีนี้มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากทุกสังกัดสมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 4,276 คน เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 330 คน ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6 จำนวน  550 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 609 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 2,546 คน และนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 241 คน

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

            ผลปรากฎว่า วรรชนา แซ่จู นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับอุดมศึกษา ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาพระมหารัชมงคลมุนี สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในแต่ละระดับชั้น ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ สุรชัย เกียรติไชยากร จากโรงเรียนเทพศิรินทร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ Wanpharuay Siphromting จาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ทินกร แซ่เหยาะ จากโรงเรียนกวงหมิงหัวเฉียว และ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ได้แก่ มณียา บุญนำ จากโรงเรียนกวงหมิงเฉียว

DPU

DPU

DPU

DPU

            สำหรับผู้เข้าแข่งขันสัญชาติจีน ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองของแต่ละระดับชั้น ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เจีย ซี เจียง จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ Liu Zihan จากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ Shanru Long  จากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ อาหลี แซ่ฉ่าง จากโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม และระดับอุดมศึกษา ได้แก่ Zhang Qiuyu จากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

DPU

DPU