DPU จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICBI2019 เชิญกูรูชั้นนำด้าน Blockchain ร่วมเสวนา “เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสของธุรกิจ”

DPU           

            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference in Business Innovation 2019 (ICBI)” โดยมี ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ และดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวเปิดงาน

DPU

DPU

DPU

DPU

            เริ่มงานด้วยการเสวนา Digital currency and blockchain for business innovation เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสของธุรกิจ ร่วมเสวนาโดยกูรู้ชั้นนำด้าน Blockchain และ Digital currency ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ คุณสถาพน พัฒนะคูหา CEO & Founder, SmartContract คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา Co-founder, coins.co.th  คุณไผท ผดุงถิ่น CEO and Founder of Builk One Group และ คุณวิจักขณ์ เศรษฐบุตร Deputy Director, Bank of Thailand มาแชร์แนวคิด วิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยี Blockchain ดำเนินรายการโดย ซี ฉัตรปวีณ์ พิธีกรชื่อดังด้าน IT และเจ้าของรายการ see me again ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรมและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัล จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU