สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมกับ CIBA จัดเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ “สงครามการค้าจีน-อเมริกา ฟ้าสว่างหรือทางมืดหลังเวที G20”

            สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมกับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ “สงครามการค้าจีน-อเมริกา ฟ้าสว่างหรือทางมืดหลังเวที G20” โดยมี ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดี สายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวต้อนรับ พร้อม ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) กล่าวเปิดงาน

dpu

            จากนั้น คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน กล่าวนำสู่การเสนา โดยการเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, คุณสุจิต ชัยวิชญชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหภาค, ดร.ธารากร วุฒิสถิรกูร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) และ ดร.ภูมิพัฒณ์  พงศ์พฤฒิกุล นักวิจัยอาวุโส วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มาร่วมเป็นวิทยาลัยแลกเปลี่ยนในการเสวนา โดยมี คุณภูวนารถ ณ สงขลา อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีนเป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu