DPU มอบทุน มหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง สานสัมพันธ์สร้างเครือข่ายยกระดับคุณภาพการศึกษา

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง และสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ  โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวต้อนรับพร้อมชมการแสดงสุดพิเศษจากนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง ทุนสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ และทุนตัวแทนจังหวัด ทุนคั้นกะทิ และ ทุนฮีโร่ 

          จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนน้องและสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ โดย ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบันการศึกษา ขยายเครือข่าย พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ภายในงานมีผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนน้อง 82 แห่ง และสถาบันเครือข่ายวิชาชีพอีก 18 แห่ง เข้าร่วมงาน บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ซาบซึ้ง ตราตรึง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu