DPU จับมือ อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น ลงนามความร่วมมือส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

DPU จับมือ อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น ลงนามความร่วมมือส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

DPU จับมือ อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น ลงนามความร่วมมือส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

            วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ นำโดย รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ รองอธิการบดีสายงานวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ คุณสุมิตรา  นิ่มกรชัย กรรมการผู้จัดการ  บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ลงนามความร่วมมือ โดยมีผู้บริหารของทั้งสององค์กร ร่วมเป็นสักขีพยาน

DPU จับมือ อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น ลงนามความร่วมมือส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

            การลงนามดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดทำ Coding Maker Lab ไว้ใช้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี พัฒนาระบบความคิด เพิ่มศักยภาพทางด้านการคิดวิเคราะห์ แนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ ทั้งยังพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม พร้อมฝึกประสบการณ์นักศึกษา การถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างกลไกในการสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมและตรงกับความต้องการของผู้สร้างและสามารถพัฒนาความรู้ในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ได้ จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเร็วๆ นี้

DPU จับมือ อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น ลงนามความร่วมมือส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

DPU จับมือ อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น ลงนามความร่วมมือส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม