CIBA ชวน นศ.บัญชี ร่วมฟังเสวนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมในวิชาชีพบัญชี

            วิทยาลัยนวัตกรรมและการบัญชี CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญนักศึกษาสาขาการบัญชี ร่วมโครงการประชุมนักศึกษาในที่ปรึกษา และเสวนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมในวิชาชีพบัญชี พบกับการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สหกิจศึกษาและการฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี” โดย ผศ.สงกรานต์ ไกยวงศ์ และการเสวนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมวิชาชีพบัญชีในด้านต่างๆ อาทิ ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี ด้านตรวจสอบภายใน ด้านการสอบบัญชี ด้านการทำบัญชี และด้านภาษีอากรและผู้สอบบัญชีภาษีอากร จัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.15 – 18.30 น. ณ ห้องประชุมสนมสุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์