มูลนิธิ CCF และมูลนิธิ CITI ร่วมกับ CIBA DPU จัดประกวดแผนธุรกิจ เสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

มูลนิธิ CCF และมูลนิธิ CITI ร่วมกับ CIBA DPU จัดประกวดแผนธุรกิจ เสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

          มูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (CCF)  มูลนิธิCITI  และ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ร่วมกันจัดงานประกวดแผนธุรกิจ  ในโครงการนักธุรกิจวัยทีน โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้มีทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะทางการเงิน และทักษะการผลิต  ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดโครงการครั้งที่ 2 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 1,200 คน  นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  ทักษะทางการเงิน และทักษะการผลิต  รวมไปถึง Business model canvas มีคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก CCF  CITI  CIBA และ ผู้ประกอบการ ร่วมกันกลั่นกรองและคัดเลือก โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจจำนวน 13 ทีม  ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีม “คอไอติม” จากโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยคุณวีระอนงค์  จิระนคร ภู่ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย และ  ดร.กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.ฯ ขึ้นมอบรางวัลเป็นเงินทุนสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจจากมูลนิธิCITI จำนวน 30,000 บาท จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

DPU

dpu

dpu

dpu

dpu