การศึกษา

 • ระดับปริญญาเอก - หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์วิชาเอกนโยบาย สาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ระดับปริญญาโท - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ระดับปริญญาโท - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ระดับปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์สาขาบริหารรัฐกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่งคง (18 กันยายน 2563)
 • อนุกรรมาธิการพิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นข้อกฎหมาย (เพิ่มเติม) ในคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ ...) พุทธศักราช .... ก่อนรับหลักการ (6 ตุลาคม 2563)
 • คณะที่ปรึกษาโครงการอนาคตศึกษา (SSC Future Team) ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (22 ตุลาคม 2563)
 • รองประธานคนที่ 2 อนุกรรมการศึกษา จัดทำข้อเสนอเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (27 ธันวาคม 2562)
 • คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง (17 ธันวาคม 2562)
 • คณะทำงานช่วยอำนวยการพิจารณาและกลั่นกรองแผนงานโครงการ อ.ก.บ.ภ.ภาคกลาง (19 มกราคม 2563)
 • คณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองแผนงานและโครงการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (19 มกราคม 2563)
 • คณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองแผนงานโครงการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (19 มกราคม 2563)

ประสบการณ์การทำงาน

 • รัฐสภา
  • กรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (18 ธันวาคม 2562)
  • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
  • อนุกรรมาธิการและเลขานุการ คณะอนุกรรมาธิการ ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น
 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารแผนงานยุวชนสร้างชาติ (18 ธันวาคม 2562)
  • อนุกรรมการสร้างความตระหนักและสื่อสาร แผนงานยุวชนสร้างชาติ
 • คณะทำงานศึกษายุทธศาสตร์ชาติเพื่อความมั่นคง
 • คณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการในคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง
 • อนุกรรมการวิเคราะห์โครงการเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดสระบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 • อนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดสระบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 • กรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ผู้ทรงคุณวุฒิ) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
 • ประธานอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดสระบุรี
 • ประธานอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จังหวัดสระบุรี
 • คณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • ประธานอนุกรรมการการพิจารณาสิทธิประโยชน์ วิทยฐานะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสระบุรี
 • กรรมการบริหารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการงานวิจัยด้านพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
 • ผู้ทรงคุณวุฒิคณะทำงานยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
 • รองผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 58 (มกราคม – เมษายน 2555)
 • มีนาคม 2555 คณะกรรมการโครงการวิจัยการศึกษาเพื่อความเป็น พลเมืองสถาบันพระปกเกล้า
 • ตุลาคม 2553 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพัฒนาเมือง สำหรับผู้บริหารระดับสูงกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย

 • คณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • คณะกรรมการพิจารณาตำราและพิจารณาตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ศ.2554 ผู้ตรวจประกันคุณภาพภายในขึ้นทะเบียนของสำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.)ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการบริหารวิทยาลัยการประปามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • คณะกรรมการพัฒนาระบบจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เมษายน 2554 รองคณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ตุลาคม 2553 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • สิงหาคม 2553 หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • มิถุนายน 2553 เป็นคณะกรรมการธุรกิจบัณฑิตโพล์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์               
 • เป็นผู้ร่วมร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เมษายนพ.ศ. 2547 – มีนาคม 2549 อาจารย์ประจำและเลขานุการภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • พ.ศ.2548 กรรมการโครงการสมานฉันท์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พฤษภาคม 2549

ประสบการณ์งานวิจัยและงานวิชาการ

 • พ.ศ.2564 หัวหน้าโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย ทุนวิจัยสภาวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • พ.ศ.2561-2562 หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว : วิถีท่องเที่ยวชุมชนสู่ไทยแลนด์ริเวียร่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • พ.ศ.2561-2562 นักวิจัยหลักโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การเป็น ปภ.๔.๐ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทวงมหาดไทย (วิจัยร่วมกับสถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2561 นักวิจัยหลักโครงการจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดอุทัยธานี (วิจัยร่วมกับสถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2560 หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการขับเคลื่อนสระบุรีและนวัตกรรม 4.0
 • พ.ศ.2558 หัวหน้าโครงการวิจัยศึกษาข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด่านสิงขร ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทุนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • พ.ศ.2558 หัวหน้าโครงการที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2560-2563) และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560
 • พ.ศ.2557 หัวหน้าโครงการวิจัยประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2555 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • พ.ศ.2557 หัวหน้าโครงการสำรวจความคิดเห็นของบริษัทลูกค้าที่มีการให้บริการของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BAFS
 • พ.ศ.2557 หัวหน้าโครงการวิจัยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์ทุนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • พ.ศ.2556 หัวหน้าโครงการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BAFS
 • พ.ศ.2555 นักวิจัยหลักในงานวิจัยเรื่องรัฐประศาสนศาสตร์พลเมืองทุนวิจัยสถาบันพระปกเกล้า
 • พ.ศ.2555 ผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ความเห็นการประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยเรื่องการประเมินตัวแบบว่าด้วยการขอส่งเสริมภาคประชาสังคมในการจัดทำบริการสาธารณะแทน/ร่วมกับรัฐ
 • พ.ศ.2555 ผู้ทรงคุณวุฒิการให้ความเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเรื่องเตรียมการยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารราชการและร่างแนวทางการตรวจประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
 • พ.ศ.2554 หัวหน้าโครงการที่ปรึกษาแผนพัฒนายุทธศาสตร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2555-2558) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556
 • พ.ศ.2553 หัวหน้าโครงการวิจัยโครงการวิจัยนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน 3 ซ. (ซ่าส์ ซิ่ง เซ็กส์และเสพยา)
 • พ.ศ.2552 เป็นนักวิจัยหลักในโครงการที่ปรึกษาแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี (2553 - 2556) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีจังหวัดจันทบุรี (2554)
 • พ.ศ.2552 เป็นคณะวิจัยเรื่องการวิเคราะห์จุดคานงัดประเทศไทย:เพื่อฝ่าวิกฤตการณ์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ซับซ้อน ทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.)
 • พ.ศ.2552 ได้รับทุนวิจัยจากแผนงานนสธ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.)ในการสำรวจความคิดเห็นและการรายงานตนเอง(Self-Report) เรื่องการประเมินนโยบายสาธารณะ ด้วยความสุข (เป็นส่วนหนึ่งของดุษฏีนิพนธ์ในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • พ.ศ.2551-2552 เป็นผู้ช่วยวิจัย งานวิจัยเรื่องโลกตะวันออกและโลกตะวันตกโครงการวิจัยของดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้รับทุนจากสถาบันพระปกเกล้า
 • พ.ศ.2550-2551 เป็นผู้ช่วยวิจัยงานวิจัยเรื่องแปรถิ่นเปลี่ยนฐาน โครงการวิจัยของดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ทุนวิจัยมูลนิธิธนาคารแห่งประเทศไทย (2550-2551)
 • พ.ศ. 2549 ได้รับทุนวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า เรื่องการสร้างดุลยภาพของฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
 • พ.ศ. 2549 เป็นผู้ช่วยนักวิจัย รายงานการวิจัยเรื่อง ทักษิณา-ประชานิยม : ความหมาย ปัญหา และทางออก ของดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ ทุนสถาบันพระปกเกล้า

การบริการวิชาการ

 • พ.ศ.2563 วิทยากร ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
 • พ.ศ.2563 วิทยากร ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2565) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
 • พ.ศ.2563 วิทยากร ในจัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ : การปรับกระบวนทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันภัยเชิงรุกวิถีใหม่ (New Paradigm for DDPM  New normal) และบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์แห่งศตวรรษหลังวิกฤตโควิด” และหัวข้อ “การปฏิบัติราชการวิถีใหม่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ” กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • พ.ศ.2563 วิทยากร ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • พ.ศ.2563 วิทยากร ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2565) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
 • พ.ศ.2563 วิทยากร ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • พ.ศ.2563 วิทยากร ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • พ.ศ.2563 วิทยากร ในโครงการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2561-2565 (พ.ศ.2565) และพัฒนากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 • พ.ศ.2563 วิทยากร ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณารูปแบบและวิธีการประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • พ.ศ.2562 วิทยากร ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2565 ทบทวน พ.ศ.2564
 • พ.ศ.2562 วิทยากร ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • พ.ศ.2562 วิทยากรให้ความเห็นเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ในการประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2561-2565) และยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • พ.ศ.2562 วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "การขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจ สังคม การเมืองในปัจจุบันและอนาคต" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2564)
 • พ.ศ.2562 วิทยากรในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • พ.ศ.2562 วิทยากรในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • พ.ศ.2562 วิทยากรเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "Public Administration in 21 St. Century Disrupted Societies" คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • พ.ศ.2562 วิทยากรในโครงการสัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • พ.ศ.2562 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี  ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • พ.ศ.2561 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ
 • พ.ศ.2561 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • พ.ศ.2561 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบปี พ.ศ.2563 และเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ.2561 วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงในระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด จังหวัดจันทบุรี
 • พ.ศ.2561 วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงในระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ.2561 วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงในระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • พ.ศ.2560 วิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง ประเทศไทย 4.0 และการปรับตัวทางหน่วยงานภาครัฐ
 • พ.ศ.2560 วิทยากรให้ความเห็นในประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 • พ.ศ.2560 วิทยากรในการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • พ.ศ.2560 วิทยากร เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ระยะที่ 1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
 • พ.ศ.2560 วิทยากรอบรมบุคลากร การประปานครหลวง เรื่อง CSR และ CG
 • พ.ศ.2560 วิทยากรเทศบาลนครนนทบุรีในการอบรม เรื่อง Thailand 4.0 กับการท่องเที่ยว ฐานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท่องเที่ยว START UP
 • พ.ศ.2560 วิทยากรในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์แรงงาน จังหวัดสระบุรี
 • พ.ศ.2558 วิทยากรในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดสระบุรี
 • พ.ศ.2558 วิทยากรในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เขตพื้นที่การศึกษา 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • พ.ศ.2558 วิทยากรในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดเพชรบุรี
 • พ.ศ.2558 วิทยากรและฝึกอบรมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอุตสาหกรรม พื้นที่ภาคกลาง 13 จังหวัด
 • พ.ศ.2558 วิทยากรในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดพังงา (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560
 • พ.ศ.2558 วิทยากรในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560
 • พ.ศ.2557 วิทยากรในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2556-2559) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2559
 • พ.ศ.2556 คณะกรรมการกำกับโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
 • มีนาคม 2556 วิทยากรอบรมหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 10 และรุ่นที่ 11 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เรื่อง ท้องถิ่นกับการบริหารความเสี่ยง
 • กันยายน 2553 วิทยากรบรรยายให้กับข้าราชการกรมพัฒนาชุมชนภาคเอกชนภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนบูรณาการชุมชนระดับจังหวัดจังหวัดจันทบุรี
 • กรกฎาคม 2553 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรีและประเด็นการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณในปี 2555
 • มิถุนายน 2553 ที่ปรึกษาในการเขียนแผนบูรณาการชุมชนจังหวัดจันทบุรี
 • พฤษภาคม 2553 วิทยากรอบรมเรื่องแผนบูรณาการชุมชนจังหวัดให้กับข้าราชการสำนักแผนพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี
 • พฤษภาคม 2553 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องประเด็นปัญหาในการเสนอโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดให้กับผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี
 • กุมภาพันธ์ 2553 วิทยากรอบรมเรื่องการถ่ายทอดยุทธศาสตร์จังหวัดจากองค์กรสู่ระดับบุคคลหรือการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล (Individual Scorecard) ให้กับผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี
 • สิงหาคม 2552 วิทยากรอบรมเรื่อง PMQA (Public Sector Management Quality Award) เรื่อง Risk Management เรื่อง การเขียนโครงการให้กับผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี 3 หลักสูตร
 • กรกฎาคม 2551-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 • พฤษภาคม พ.ศ.2551 วิทยากรรับเชิญวิทยาลัยพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้า
 • พ.ศ.2551 เป็นคณะกรรมการเครือข่ายภาครัฐ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ศ.2550 เป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • อาจารย์พิเศษหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ.2557-2558 อาจารย์พิเศษในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อาจารย์พิเศษหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารภาครัฐและภาคเอกชน) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มีนาคม 2556 อาจารย์พิเศษในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

บทความวิชาการเผยแพร่

 • พ.ศ.2562 บทความวิจัยเรื่องโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว:วิถีท่องเที่ยวชุมชนสู่ไทยแลนด์ริเวียร่า
 • พ.ศ.2562 บทความวิจัยเรื่องโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีและนวัตกรรม 4.0
 • พ.ศ.2560 บทความวิจัยเรื่องโครงการศึกษาวิจัยข้อเสนอแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาด่านสิงขร ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอในงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • พ.ศ.2558 Learning Innovation in a Project for Correcting Crime Problems and Improper Behaviors of Children and Young Persons in Cases Involving Vehicle Racing, Running Wild, Improper Sexual Relationships, and Illicit Drug Use (The Triple-S Project), National Taiwan University
 • พ.ศ.2557 บทความวิจัยเรื่องประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2555 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • พ.ศ.2554 บทความวิจัยเรื่องนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน 3 ซ. (ซ่าส์ ซิ่ง เซ็กส์และเสพยา) นำเสนอในงานสัมมนาการบริหารและการจัดการครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ศ.2553 บทความวิจัยเรื่องการสำรวจความคิดเห็นในการประเมินนโยบายด้วยความสุขแผนงาน นสธ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.)
 • พ.ศ.2553 บทความเรื่องกลยุทธ์จากภูมิปัญญาตะวันออก: กรณีการวางแผนพัฒนาจังหวัดในประเทศไทย นำเสนอในงานสัมมนาการบริหารและการจัดการครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ศ.2551บทความเรื่องความสุขกับการพัฒนานำเสนอในการสัมมนาเครือข่ายวิชาการวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
 • พ.ศ.2549 บทความวิจัยเรื่องการสร้างดุลยภาพของฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าประจำปี 2549

บทความวิชาการ

 • บทความวิจัยเรื่อง รัฐประศาสนศาสตร์พลเมือง วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่12 ฉบับที่ 2 กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า (2557)
 • โครงการวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์พลเมือง ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ทุนวิจัยสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2557
 • บทความ“Learning Innovation in a Project for Correcting Crime Problems and Improper Behaviors of children and Young Persons in Cases Involving Vehicle Racing, Running Wild, Improper Sexual Relationships, and Illicit Drug Use (The Triple-S Project)” Taiwan Association for School of Public Administration and Affairs (TASPAA), National Taiwan University (May 2557)
 • หัวหน้าโครงการวิจัยศึกษาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาด่านสิงขร ด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สิงหาคม 2558)
 • พ.ศ.2554 บทความวิจัยเรื่องนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน 3 ซ. (ซ่าส์ ซิ่ง เซ็กส์และเสพยา)นำเสนอในงานสัมมนาการบริหารและการจัดการครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ศ.2553 บทความวิจัยเรื่องการสำรวจความคิดเห็นในการประเมินนโยบายด้วยความสุขแผนงานนสธ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ(สสส.)
 • พ.ศ.2553 บทความเรื่องกลยุทธ์จากภูมิปัญญาตะวันออก: กรณีการวางแผนพัฒนาจังหวัดในประเทศไทย นำเสนอในงานสัมมนาการบริหารและการจัดการครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ศ.2551 บทความเรื่องความสุขกับการพัฒนานำเสนอในการสัมมนาเครือข่ายวิชาการวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
 • พ.ศ.2549 บทความวิจัยเรื่องการสร้างดุลยภาพของฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าประจำปี 2549

บทความตีพิมพ์วารสาร

 • บทความวิจัยเรื่อง "โครงการศึกษาวิจัยข้อเสนอแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาด่านสิงขรด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์" วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)
 • บทความวิจัยเรื่อง “Learning Innovation in a Project for Correcting Crime Problems and Improper Behaviors of Children and Young Persons in Cases Involving Vehicle Racing, Running Wild, Improper Sexual Relationships, and Illicit Drug Use (The Triple-S Project)” วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 98 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
 • บทความวิจัยเรื่อง “รัฐประศาสนศาสตร์พลเมือง” วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557)
 • บทความวิจัยเรื่อง “การประเมินนโยบายสาธารณะด้วยความสุข” วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 8 ฉบับที่ 3  (กันยายน-ธันวาคม 2553)
 • บทความวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการเรียนรู้โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน กรณีซิ่ง ซ่า มั่วเซ็กส์ เสพยา (โครงการ 3 ซ.)” วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม 2556)

หนังสือ/ตำรา

 • พ.ศ.2557 หนังสือรัฐประศาสนศาสตร์พลเมือง สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ศ.2555 เอกสารประกอบการสอนวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผนกลยุทธ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บทความตีพิมพ์หนังสือพิมพ์

 • บทความเรื่อง 3 ซ. จันทบุรีโมเดล พร้อมการแก้ปัญหาวัยรุ่น ฉบับวันอาทิตย์ 24 เมษายน 2554หนังสือพิมพ์มติชน
 • บทความพิเศษ บทสะท้อนจาก “สุนัขนครพนม” หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554
 • บทความพิเศษเรื่อง เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 10 สิงหาคม 2554

การอบรม

 • พ.ศ.2561 หลักสูตร Leadership Development Program 2018ได้แก่ Multiplier Leadership Program /  Global mega trend/ Entrepreneurial mindset/ Strategic foresight / Change management /Compassionate Leadership /OKRs (Objective Key Results)
 • พ.ศ.2560 สัมมนา Education ICT Forum 2017
 • พ.ศ.2558 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนัก
 • บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 19  สถาบันพระปกเกล้า
 • พ.ศ.2554 หลักสูตรผู้บริหารเมืองระดับสูง มหานครรุ่นที่ 1 กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.2554 หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • พ.ศ.2553 หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักการการอุดมศึกษา (สกอ.)

รางวัลที่ได้รับ

 • มกราคม 2561 ได้รับเกียรติประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถโดดร่มของกองทัพอากาศ เป็นกิตติมศักดิ์
 • มิถุนายน พ.ศ. 2559 ได้รับโล่เป็นเกียรติในการเป็นวิทยากรเสวนาในการประชุมวิชาการระหว่างหลักสูตรความมั่นคงผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 7  ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • กรกฏาคม พ.ศ.2559 ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดสระบุรี
 • มีนาคม พ.ศ.2559 ได้รับเข็มรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • พ.ศ.2558 ได้รับเข็มเครื่องหมายวชิราวุธ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
 • มีนาคมพ.ศ.2557 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากหม่อมเจ้าหญิงรังสีนภดล ยุคล โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • มีนาคมพ.ศ.2557 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมูลนิธิช้างบ้านพ่อ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • เมษายนพ.ศ.2555 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการเป็นที่ปรึกษาเขียนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คะแนนประเมินที่ 1 ของประเทศไทย)
 • มีนาคม พ.ศ.2555 ได้รับรางวัลชมเชยบทความวิจัยระดับชาติของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ.2554 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้โครงการแก้ปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรม 3 ซ.(โครงการ 3 ซ.)ที่มีคุณค่าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนได้อย่างดียิ่งจากจังหวัดจันทบุรี
 • พ.ศ.2553 ได้รับรางวัล DPU AWARD จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ศ.2553 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการเป็นที่ปรึกษาเขียนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดจันทบุรีในระดับดีมาก จากจังหวัดจันทบุรี (ได้คะแนนประเมินที่ 1 ของประเทศไทย)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)

การติดต่อ

 • โทรศัพท์ 02-954-7300-29 ต่อ 743
 • โทรสาร. 02-954-8639
 • E-mail : [email protected]