ผู้อำนวยการหลักสูตร

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี

เลขานุการหลักสูตร

  • นางสาวจงกล สุวรรณไศละ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน และ อาจารย์พิเศษ