อาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์


 • อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และ สมาชิกวุฒิสภา (สว.)
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • อดีตที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภา
 • คณะอนุกรรมาธิการสร้างแนวทางปรองดอง (ชุดที่ 10) สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • คณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรรับเชิญในด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์การภาครัฐ, และการบริหารภาครัฐภาคเอกชน

รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ไทยอารี

รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ไทยอารี


 • ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต
 • กรรมการที่ปรึกษาวิชาการวชิราวุธวิทยาลัย
 • กรรมการบริหารสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุกรรมการสามัญประจำสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
 • กรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน สังกัดกรุงเทพมหานคร

อาจารย์พิเศษ


รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ


 • เชี่ยวชาญด้าน การปฏิรูประบบราชการ
 • การพัฒนาองค์การและทรัพยากรบุคคล
 • การจัดการความรู้และคุณภาพงาน

อาจารย์ ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์

อาจารย์ ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์


 • อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย

อาจารย์ ดร.ชฎิล โรจนานนท์

อาจารย์ ดร.ชฎิล โรจนานนท์


 • เชี่ยวชาญด้าน แบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไป (Computable Gerneral Equilibrium)
 • การจัดทำงบประมาณแผ่นดินและชุมชน
 • การพัฒนาธุรกิจประกันภัย

อาจารย์ ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ

อาจารย์ ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ


 • เชี่ยวชาญด้าน การพัฒนาขีดความสามารถของรัฐ
 • การวิเคราะห์งานคอร์รัปชั่น
 • การวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงขององค์การภาครัฐ
 • การคลังสาธารณะและภาษีอากร