ทุนเรียนดี

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่นและประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต
คุณสมบัติเฉพาะ ผู้ขอรับทุนต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากสถาบันศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
การสมัครขอรับทุน ให้ผู้สมัครขอรับทุนยื่นใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  พร้อมกับยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
จำนวนทุน  และ
จำนวนเงินทุน
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นปี ๆ ไป ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
การพ้นสภาพผู้ได้รับทุน ผู้ได้รับทุนจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุน เมื่อ
 1. มีผลการเรียนตลอดปีเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลายต่ำกว่า 3.50 ในกรณีที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.25 มหาวิทยาลัยอาจขยายให้ได้รับทุนต่อไปอีก 1 ภาคการศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ขยายไปแล้วถ้ายังมีผลการเรียนต่ำกว่า 3.50 ก็ให้พ้นสภาพเป็นผู้ได้รับทุน
 2. ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในกำหนด 3 ปี
 3. นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
 4. ผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่ทุนนั้น ๆ กำหนดไว้
 5. ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย
 6. ประพฤติตนไม่เหมาะสมด้านคุณธรรม หรือจริยธรรมหรือถูกลงโทษทางวินัย
 7. ไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 8. ทุจริตในการสอบ การทำรายงาน งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์
 9. มีพฤติกรรมอื่นใดที่ไม่เหมาะสมหรืออาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเป็นผู้พิจารณาและมีมติให้พ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา

ทุนสำหรับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ซึ่งมีผลการเรียนดีและประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต
คุณสมบัติเฉพาะ ผู้ขอรับทุนต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
การสมัครขอรับทุน ให้ผู้สมัครขอรับทุนยื่นใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  พร้อมกับยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
จำนวนทุน  และ
จำนวนเงินทุน
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นปี ๆ ไป ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
การพ้นสภาพผู้ได้รับทุน ผู้ได้รับทุนจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุน เมื่อ
 1. มีผลการเรียนตลอดปีเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลายต่ำกว่า 3.00
 2. ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในกำหนด 3 ปี
 3. นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา
ในกรณีดังต่อไปนี้
 1. ผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่ทุนนั้น ๆ กำหนดไว้
 2. ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย
 3. ประพฤติตนไม่เหมาะสมด้านคุณธรรม หรือจริยธรรมหรือถูกลงโทษทางวินัย
 4. ไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 5. ทุจริตในการสอบ การทำรายงาน งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์
 6. มีพฤติกรรมอื่นใดที่ไม่เหมาะสมหรืออาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเป็นผู้พิจารณาและมีมติให้พ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา

ทุนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจและวิสาหกิจเอกชน

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจและวิสาหกิจเอกชนประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต
คุณสมบัติเฉพาะ
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 2. เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือวิสาหกิจเอกชนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
การสมัครขอรับทุน
 1. สำเนาบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือวิสาหกิจเอกชนและหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดว่าทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 2. ให้ผู้สมัครขอรับทุนยื่นใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  พร้อมกับยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
จำนวนทุน  และ
จำนวนเงินทุน
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นปี ๆ ไป ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
การพ้นสภาพผู้ได้รับทุน ผู้ได้รับทุนจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุน เมื่อ
 1. มีผลการเรียนตลอดปีเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลายต่ำกว่า 3.00
 2. ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในกำหนด 3 ปี
 3. นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
 4. ผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่ทุนนั้น ๆ กำหนดไว้
 5. ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย
 6. ประพฤติตนไม่เหมาะสมด้านคุณธรรม หรือจริยธรรมหรือถูกลงโทษทางวินัย
 7. ไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 8. ทุจริตในการสอบ การทำรายงาน งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์
 9. มีพฤติกรรมอื่นใดที่ไม่เหมาะสมหรืออาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเป็นผู้พิจารณาและมีมติให้พ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา

ทุนข้าราชการในราชสำนัก

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนข้าราชการในราชสำนักได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
คุณสมบัติเฉพาะ
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 2. เป็นข้าราชการในราชสำนัก
การสมัครขอรับทุน ให้ผู้สมัครขอรับทุนยื่นใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  พร้อมกับยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
จำนวนทุน  และ
จำนวนเงินทุน
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นปี ๆ ไป ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
การพ้นสภาพผู้ได้รับทุน ผู้ได้รับทุนจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุน
 1. เมื่อไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในกำหนด 3 ปี
 2. นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
 3. ผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่ทุนนั้น ๆ กำหนดไว้
 4. ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย
 5. ประพฤติตนไม่เหมาะสมด้านคุณธรรม หรือจริยธรรมหรือถูกลงโทษทางวินัย
 6. ไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 7. ทุจริตในการสอบ การทำรายงาน งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์
 8. มีพฤติกรรมอื่นใดที่ไม่เหมาะสมหรืออาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเป็นผู้พิจารณาและมีมติให้พ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา

ทุนนักกีฬาดีเด่น

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาในระดับกีฬาแห่งชาติหรือเทียบเท่าประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต
คุณสมบัติเฉพาะ
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 2. เป็นหรือเคยเป็นนักกีฬาระดับชาติ โดยมีใบรับรองผลการแข่งขันประกอบการพิจารณา
การสมัครขอรับทุน ให้ผู้สมัครขอรับทุนยื่นใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  พร้อมกับยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
จำนวนทุน  และ
จำนวนเงินทุน
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นปี ๆ ไป ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
การพ้นสภาพผู้ได้รับทุน
 1. มีผลการเรียนตลอดปีเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลายต่ำกว่า 3.00 ยกเว้นผู้ที่ยังสามารถเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กีฬามหาวิทยาลัย
 2. สำนักกิจการนักศึกษาพิจารณาเห็นสมควรมิให้ได้รับทุนต่อไป
 3. นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
 4. ผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่ทุนนั้น ๆ กำหนดไว้
 5. ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย
 6. ประพฤติตนไม่เหมาะสมด้านคุณธรรม หรือจริยธรรมหรือถูกลงโทษทางวินัย
 7. ไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 8. ทุจริตในการสอบ การทำรายงาน งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์
 9. มีพฤติกรรมอื่นใดที่ไม่เหมาะสมหรืออาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเป็นผู้พิจารณาและมีมติให้พ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา

ทุนศิลปินและสื่อมวลชน

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมศิลปินและสื่อมวลชนที่มีผลงานดีเด่นประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต
คุณสมบัติเฉพาะ
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 2. ศิลปินและสื่อมวลชนที่มีผลงานดีเด่น
การสมัครขอรับทุน ให้ผู้สมัครขอรับทุนยื่นใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  พร้อมกับยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
จำนวนทุน  และ
จำนวนเงินทุน
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นปี ๆ ไป ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
การพ้นสภาพผู้ได้รับทุน ผู้ได้รับทุนจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุน เมื่อ
 1. มีผลการเรียนตลอดปีเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลายต่ำกว่า 3.00
 2. ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในกำหนด 3 ปี
 3. นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
 4. ผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่ทุนนั้น ๆ กำหนดไว้
 5. ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย
 6. ประพฤติตนไม่เหมาะสมด้านคุณธรรม หรือจริยธรรมหรือถูกลงโทษทางวินัย
 7. ไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 8. ทุจริตในการสอบ การทำรายงาน งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์
 9. มีพฤติกรรมอื่นใดที่ไม่เหมาะสมหรืออาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเป็นผู้พิจารณาและมีมติให้พ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต นักศึกษาชั้นปี 2

 

ทุนนักศึกษาผู้ช่วยอาจารย์

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่น  มีความประพฤติดี และมีความประสงค์จะมีรายได้จากการทำงานเป็นผู้ช่วยงานด้านวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติเฉพาะ เป็นนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตฐานะชั้นปี 2 และมีผลการเรียนตลอดปีเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
การสมัครขอรับทุน นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี 2 ขึ้นไป ให้นักศึกษายื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องรับรองความประพฤติและแสดงความเห็นอย่างชัดเจน ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทุนการศึกษา
จำนวนทุน  ให้ทุกปีการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นปี ๆ ไป ไม่เกินสาขาวิชาละ 1 ทุน ในกรณีสาขาวิชาใดไม่มีผู้รับทุนคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาอาจพิจารณาให้ทุนการศึกษานี้แก่สาขาวิชาอื่นเพิ่มเติมอีกก็ได้
จำนวนเงินทุน
 1. ให้จ่ายเท่ากับจำนวนค่าหน่วยกิตที่ผู้ได้รับทุนลงทะเบียนเรียนจริง ภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี การศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
 2. ได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตลอดเวลาที่ผู้ได้รับทุนช่วยงานวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไม่เกิน 2 ปีการศึกษา ปีละ 2 ภาคการศึกษาปกติ และภาคฤดูร้อน (ถ้ามี)
การพ้นสภาพผู้ได้รับทุน ผู้ได้รับทุนจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุน เมื่อ
 1. มีผลการเรียนตลอดปีเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลายต่ำกว่า 3.25
 2. นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
 3. ผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่ทุนนั้น ๆ กำหนดไว้
 4. ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย
 5. ประพฤติตนไม่เหมาะสมด้านคุณธรรม หรือจริยธรรมหรือถูกลงโทษทางวินัย
 6. ไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 7. ทุจริตในการสอบ การทำรายงาน งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์
 8. มีพฤติกรรมอื่นใดที่ไม่เหมาะสมหรืออาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเป็นผู้พิจารณาและมีมติให้พ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา

 

ทุนนักศึกษาผู้ช่วยนักวิจัย

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตที่สามารถช่วยเหลืองานนักวิจัยและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิจัย
คุณสมบัติเฉพาะ
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 2. ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานนักวิจัยเต็มเวลาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
การสมัครขอรับทุน นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี 2 ขึ้นไป ให้นักศึกษายื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องรับรองความประพฤติและแสดงความเห็นอย่างชัดเจน ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทุนการศึกษา
การตรวจสอบ  และ การคัดเลือก การตรวจสอบและการคัดเลือกผู้ได้รับทุนให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ และสถาบันวิจัยนโยบายและแผนอุดมศึกษา
จำนวนทุน  ให้ทุกปีการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นปี ๆ ไป
จำนวนเงินทุน
 1. ให้จ่ายเท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าหน่วยกิตที่ผู้ได้รับทุนลงทะเบียนเรียนจริง  ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
 2.  ขณะปฏิบัติงานจะได้รับเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี ทั้งนี้ต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
การพ้นสภาพผู้ได้รับทุน ผู้ได้รับทุนจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุน เมื่อ
 1. มีผลการเรียนตลอดปีเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลายต่ำกว่า 3.25
 2. นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
 3. ผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่ทุนนั้น ๆ กำหนดไว้
 4. ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย
 5. ประพฤติตนไม่เหมาะสมด้านคุณธรรม หรือจริยธรรมหรือถูกลงโทษทางวินัย
 6. ไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 7. ทุจริตในการสอบ การทำรายงาน งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์
 8. มีพฤติกรรมอื่นใดที่ไม่เหมาะสมหรืออาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเป็นผู้พิจารณาและมีมติให้พ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา

ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตที่เลือกทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณค่าทางวิชาการเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสอบผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว
คุณสมบัติเฉพาะ เป็นนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ฐานะ ชั้นปี 2 ซึ่งเลือกศึกษาตามแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) และสอบผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว และมีผลการเรียนตลอดปีเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
การสมัครขอรับทุน นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี 2 ขึ้นไป ให้นักศึกษายื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องรับรองความประพฤติและแสดงความเห็นอย่างชัดเจน ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทุนการศึกษา
จำนวนทุน 
 1. ให้ทุกปีการศึกษา แยกเป็นสาขาวิชาละ 1 ทุน
 2. ในกรณีที่สาขาวิชาใดไม่มีผู้ได้รับทุน คณะกรรมการพิจารณา ให้ทุนการศึกษาอาจพิจารณาให้ทุนการศึกษานี้แก่สาขาอื่นเพิ่มเติมอีกก็ได้
จำนวนเงินทุน ให้จ่ายเท่ากับค่าใช้จ่ายจริงที่นักศึกษาใช้ในการทำวิทยานิพนธ์แต่ไม่เกิน 30,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การพ้นสภาพผู้ได้รับทุน ผู้ได้รับทุนจะพ้นสภาพเป็นผู้ได้รับทุน เมื่อ
 1. ไม่สามารถทำวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี
 2. ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในกำหนด 3 ปี
 3. นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
 4. ผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่ทุนนั้น ๆ กำหนดไว้
 5. ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย
 6. ประพฤติตนไม่เหมาะสมด้านคุณธรรม หรือจริยธรรมหรือถูกลงโทษทางวินัย
 7. ไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 8. ทุจริตในการสอบ การทำรายงาน งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์
 9. มีพฤติกรรมอื่นใดที่ไม่เหมาะสมหรืออาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเป็นผู้พิจารณาและมีมติให้พ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา