ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาไทย ชื่อย่อ : รป.ม.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Public Administration
ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ : M.P.A.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อเพิ่มศักยภาพของมหาบัณฑิตในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีสมรรถนะในสาขาวิชาชีพ
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีกับการปฏิบัติได้ทั้งในปัจจุบัน อนาคต และสามารถคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถ่องแท้
 • เพื่อร่วมขับเคลื่อนผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยรักษามาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 (มคอ.1) โดยสกอ.รับทราบการอนุมัติหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2560 (มคอ.2) นี้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาเห็นเหมาะสม

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • สอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาทัศนคติ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ของการเข้าศึกษาและความพร้อมในการศึกษา

วิชาเอกแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ

 • กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Concentration)
 • กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy Concentration)
 • กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management Concentration) (เน้นการจัดการภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม)
 • กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management Concentration)  (เน้นการบริหารงานท้องถิ่น)
 • กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration Theory Concentration)

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและการศึกษาดูงาน

หลักสูตรอาจจัดมีการศึกษาดูงานของรายวิชาและแต่ละรุ่นสามารถจัดให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศได้ตามความพร้อมของนักศึกษา และหลักสูตรอาจจัดให้มีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ กรณียังไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กาหนด ตลอดจนอาจจัดให้มีกิจกรรมการศึกษาเบื้องต้นก่อนเริ่มเรียนเพื่อกระตุ้นและเตรียมความพร้อมให้มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาและสร้างความพร้อมก่อนเริ่มต้นศึกษา

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

 • รายวิชาทั้งในภาคทฤษฎีวิชาแกน 21 หน่วยกิต วิชาเลือก 3 - 12 หน่วยกิต รวมการวิจัยแล้วไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต (แผน ก แบบ ก2 ทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต แผน ข ทำสารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต)

ช่องทางการรับสมัคร

สมัครได้ทาง http://www.dpu.ac.th/mpa/course.html และที่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-954-7300 ต่อ 263, 577

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมค่าศึกษาดูงาน)

 • รวมถึงค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสอบประมวลความรอบรู้และค่าประกันอุบัติส่วนบุคคล (4 ภาคการศึกษา กับอีก 1 ภาคฤดูร้อน) เป็นเงิน 175,000.- บาท(แบ่งจ่ายได้ภาคการศึกษาละ 35,000.- บาท โดยสามารถแบ่งชำระได้อย่างน้อย 2 งวด) หากมีการเทียบโอนหน่วยกิตค่าธรรมเนียมในการเทียบโอน 1,000.- บาท
 • มีทุนลดค่าหน่วยกิตตั้งแต่ 10,000 - 25,000 บาท ตามการพิจารณาแต่ละประเภททุนการศึกษา

หมายเหตุ: มีทุนลดค่าหน่วยกิตให้ศิษย์เก่า และนักศึกษาทุกคนไม่น้อยกว่า 10 %

ระบบการการเรียนการสอน

ระบบการศึกษาเป็นแบบ Module แบบ Block Course System โดยเรียนครั้งละหนึ่งวิชา เมื่อเรียนจบกระบวนวิชานั้นแล้ว จึงจะเรียนวิชาถัดไป แต่ละวิชามีชั่วโมงการเรียนรวมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง โดยมียอดรวมหน่วยกิตตามกำหนดของหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต การจัดการศึกษาจะเน้นวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และอิงสถานที่

เวลาเรียน : วันเสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 12.00 น. (ยกเว้นในช่วงการปรับพื้นฐานจะเพิ่มชั่วโมงเรียนในวันอาทิตย์ถึง 16.00 น.)

ท่านได้อะไรจากหลักสูตรนี้

"ประตูสู่ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่กว้างไกลและลุ่มลึก ความรู้ ทักษะและวิธีปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เครือข่ายความสัมพันธ์ของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เป็นสถานที่บ่มเพาะจิตสำนึกสาธารณะ การพัฒนาภาวะผู้นำ และนวัตกรรม"

ท่านจะได้รับทราบถึงองค์ความรู้และวิธีบริหารงานของภาครัฐ เปรียบเทียบกับภาคเอกชน ผนวกกับการดูแลภาคประชาสังคมด้วยความรู้ที่ทันต่อยุคสมัยซึ่งจะนำมาถ่ายทอดจากคณาจารย์และผู้มีประสบการณ์ตรงอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้สร้างเครือข่ายกับบุคลากรทั้งในภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม เนื้อหาสาระของวิชาและกิจกรรมประกอบการเรียนรู้จะเน้นการพัฒนาความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ การเสริมสร้างทัศนคติและการเพิ่มพูนทักษะทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงินการคลัง และการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ท่านจะสามารถพิจารณาปัญหาการบริหารงานในภาพกว้างและสามารถทำวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และการนำไปประยุกต์ใช้โดยนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อทำการพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้นำ ผู้บริหาร และนวัตกรของหน่วยงานองค์การต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม
 • นักวิเคราะห์และกำหนดนโยบายสาธารณะและผู้จัดทาแผนยุทธศาสตร์
 • นักบริหารและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานองค์การทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม
 • ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ ทั้งองค์การภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม
 • ผู้ประเมินสมรรถนะองค์การทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม
 • นักวิจัย และนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
 • นักการทูต นักการเมือง สื่อมวลชนและอาชีพอิสระ

ตัวอย่างผลงานเด่น และศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ

นายสักเมธ จตุรพรชัย (2561)วิทยานิพนธ์ ระดับ ดีมาก หัวข้อ “การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมของพนักงานคดีปกครองที่มีอิทธพลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการระบบกฎหมายและกฎออนไลน์”
นายสักเมธ จตุรพรชัย (2561) วิทยานิพนธ์ ระดับ ดีมาก หัวข้อ “การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมของพนักงานคดีปกครองที่มีอิทธพลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการระบบกฎหมายและกฎออนไลน์”

กิจกรรมเพื่อสังคมของหลักสูตรที่ผ่านมา

กิจกรรม Public Lecture หัวข้อ “ความรอบรู้ทางด้านการเมือง การต่างประเทศ เศรษฐกิจและสังคมของไทย” บรรยายโดย นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ (ศ.ดร.ชัยวัฒน์ ค้ำชู ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง และ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ) เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561