การศึกษา

Ph.D. (Commerce), Murdoch University, Australia

M.Com (Operations Management), University of Wollongong, Australia

B.B.A. (Accounting), Assumption University, Thailand

ประสบการณ์การทำงาน

2557-ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ

2555-2556  ผู้อำนวยการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2550-2554
  รองผู้อำนวยการโครงการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2548-2549   รองผู้อำนวยการดุษฎีบัณฑิตศึกษา ทางบริหารธุรกิจ

                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2545-2548    รองผู้อำนวยการโครงการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

                      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2547               Visiting Assistant Professor

                       University of La Verne, California, USA

2545               อาจารย์ประจำ ภาควิชาการจัดการ

                       คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2542-2544      Research Assistant

                        Asian Business Research Centre, Murdoch University, Australia

2537-2538       พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ

                         บริษัท สยามซิตี้ซินดิเคท ไฟแนนส์แอนด์เซคเคียวลิตี้ จำกัด

2537                 พนักงานฝ่ายเงินตราต่างประเทศ

                         บจก. ธนาคารนครหลวงไทย สาขาแม่สาย

งานวิจัย/บทความ

 • จรัญญา ปานเจริญ. (2545). “ทำไมระบบการจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) ที่เราใช้อยู่จึงไม่ได้ผล”. หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1757 วันที่ 15-18 ธันวาคม 2545 หน้า 12

 • จรัญญา ปานเจริญ. (2545). “ลูกค้า”. หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1760 วันที่ 26-28 ธันวาคม 2545 หน้า 12

 • จรัญญา ปานเจริญ. (2546) เอกสารคำสอนวิชา พฤติกรรมบุคคลในองค์การ. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์: กรุงเทพมหานคร.

 • จรัญญา ปานเจริญ. (2547). “ทำไมระบบการจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) ที่เราใช้อยู่จึงไม่ได้ผล”. วารสารกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 45 เล่มที่ 4 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2547 หน้า 51-53

 • จรัญญา ปานเจริญ (2548). “ผลกระทบของลักษณะองค์การต่อการนำระบบการจัดการคุณภาพไปใช้: กรณีศึกษาในประเทศไทย นำเสนอในการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 20-21 ตุลาคม 2548

 • การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสุขภาพของชุมชนแออัดในเมืองหน้า 177 – 288 ชุดโครงการการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมทางสุขภาพ รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ และคณะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำนักงานกองทุนสับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

 • Parncharoen, C. (2002). How Do Individual Cultural Values Impact the Success of Total Quality Management (TQM) Programmes? Evidence from a Cross-Cultural Study. Unpublished doctoral dissertation, Murdoch University, Perth, Australia.

 • Parncharoen, C. , Girardi, A., & Entrekin, L. (2003).  The Impact of Cultural Values on the Successful Implementation of Total Quality Management: A Comparison between the Australian and Thai Models.Paper presented at the 7th International Conference on Global Business & Economic Development, Bangkok, Thailand.

 • < >Parncharoen, C. , Girardi, A., & Entrekin, L. (2003). The Impact of Cultural Values on Total Quality Management Programmes. Paper presented at 2003 Global Business Development Institute (GBDI) International Conference, Hawaii, USA.Parncharoen, C. (2004). Does Quality Management Implementation Depend on Ownership of Business? An Empirical Study in Thailand Paper presented at International Conference of Business, Economics and Management Disciplines, New Brunswick, Canada.Parncharoen, C. (2004). The Effect of Organizational Characteristics on Quality Management Implementation: An Empirical Study in Thailand Research project granted by Dhurakijpundit University, Thailand.

  อีเมล

  [email protected]; [email protected]