สร้างผู้นำ นักบริหารที่ขับเคลื่อนภาครัฐเอกชน
และภาคประชาสังคม ให้ก้าวไกลได้อย่างยั่งยืน


ทำไมถึงน่าเรียน ?

เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย ได้รับการรับรองจากสกอ. ได้เรียนกับคณาจารย์และวิทยากร
มืออาชีพที่มีชื่อเสียงเพื่อนร่วมชั้นเรียนมีความหลากหลายเต็มไปด้วยมิตรภาพ

แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐ)

นโยบายสาธารณะ

องค์การภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การบริหารการคลังภาครัฐ

การบริหารภาครัฐดิจิทัล

ต่อภาคการศึกษา
สามารถแบ่งผ่อนชำระเงิน ได้ 3 งวด / ภาคการศึกษา

35,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ

175,000 บาท

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาที่ต้องการต่อยอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านการบริหารงาน
 2. ผู้ที่ต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงเครือข่าย
 3. ผู้ที่ต้องการปรับวุฒิและเพิ่มคุณสมบัติเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต
 4. ผู้ที่ต้องการความท้าทายใหม่ๆและได้ฝึกการเป็นนักวิจัย
 5. ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาวะผู้นำและการเป็นนักนวัตกร

ต่อยอดสายงาน
อะไรได้บ้าง ?


ผู้บริหารหน่วยงานองค์การต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม
นักวิเคราะห์และกำหนดนโยบายสาธารณะ และผู้จัดทำแผนยุทธศาสตร์
นักบริหารและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานองค์การ ทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม
ผู้ประเมินสมรรถนะองค์การทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม
นักวิจัย และนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
 1. เรียนรู้ถึงการบริหารงานภาครัฐ
 2. การบริหารความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
 3. กระบวนการนโยบายสาธารณะ
 4. การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 5. การบริหารงานคลังภาครัฐ
 6. การทำวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 • รป.ม. : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • รับผู้ที่จบปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้ดี
ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี
 • วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.
 • วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.
 • รูปแบบการเรียน: ระบบ Module แบบ Block Course System (เรียนครั้งละ 1 วิชา แต่ละวิชามีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง )ไม่เกิน 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
 • เหมาจ่ายต่อเทอม 35,000 บาท (แบ่งจ่าย 5 ภาคการศึกษา)
 • ตลอดหลักสูตร 175,000 บาท
 • *ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 9,000 บาท (นักศึกษาจ่ายเพิ่มอีก 26,000 บาท ตอนลงรายวิชา)
 1. ทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 2. ทุนกรณีอื่น เช่น ทุนส่งเสริมนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ จะจัดสรรให้ตามมติของคณะกรรมการพิจารณาทุนของหลักสูตรฯ เห็นเหมาะสมเป็นรายกรณี (ทุกประเภททุน ไม่เกินทุนละ 15,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนทุน)

  ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565
สามารถสมัครเรียน ได้ทาง online จาก https://www.dpu.ac.th/applygrad/ และปฎิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
 • กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจน
 • ปริ๊นเอกสารยืนยันการสมัคร เก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • รอทางมหาวิทยาลัยติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันสอบกับท่านอีกครั้ง
การสมัครและค่าธรรมเนียม
 • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และชำระค่าสมัครสอบที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงเวลาทำการ คือ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 10.30 - 18.30 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้ว
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล)
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
 5. สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต้องนำสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับอนุปริญญา ปวส. หรือ ปวท. มาด้วย 1 ชุด
 6. ในกรณีนักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา เพื่อยืนยันว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีจริง
Block Course เป็นรูปแบบการศึกษาที่จะศึกษาทีละวิชา เมื่อจบวิชาเดิมถึงเริ่มขึ้นวิชาใหม่ ทั้งนี้ช่วยให้นักศึกษามีสมาธิจดจ่อกับวิชาหนึ่ง ๆ นั้นได้ดียิ่งขึ้น และทำให้จบได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี โทร.081-867-8940
 • เลขานุการหลักสูตร คุณจงกล สุวรรณไศละโทร.02 9547613