วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 

ปรัชญา

 

เริ่มเปิดสอนในหลักสูตร "วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม" ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ในปีการศึกษา 2562 ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยขึ้นและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น "วิศวกรรมคอมพิวเตอร์"  โดยหลักสูตรมีปรัชญาการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและมีการทดลองปฏิบัติการ มีเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย ครอบคลุมความรู้ 3 ด้านดังนี้

Computer Network 
    Computer Network, IoT, Software Defined Network, Virtual Networking, Mobile and Wireless Networks

Cloud Computing
    VM / Docker, AWS / Azure, Kubernetes, Serverless, Microservices, Automated System, Ansible / Jenkins, DevOps

Cyber Security
    Network Security, Penetration Testing, Hardening, Blockchain, Cryptography, Firewall / WAF


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Master of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
M.Eng (Computer Engineering)

ระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตร 2 ปี (คลิกดูแผนการศึกษา) จำนวน 36 หน่วยกิต (คลิกดูโครงสร้างหลักสูตร) โดยจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค และ 1 ภาคฤดูร้อน ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

วันและเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

  • เน้นเรียนเฉพาะวันอาทิตย์  ระหว่างเวลา 09.00 - 19.00 น.

    หมายเหตุ  สำหรับผู้ที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานทั้ง 2 วิชาอาจจัดให้มีเรียนวันเสาร์เพิ่มอีก 3 ชม. หากไม่สามารถจัดให้เรียนได้ภายในวันเดียว

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดย

1. มีคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร โทรคมนาคม เทคโนโลยี สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ สถิติ คณิตศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. หรือ มีคุณวุฒิอื่น ที่มิได้ระบุในข้อแรก แต่มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม สารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีคุณสมบัติอื่นที่พิจารณาแล้วเหมาะสมที่จะรับเข้าศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

3. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

     เหมาจ่าย 174,000 บาท
     แบ่งชำระ 29,000 บาท/เทอม จำนวน 6 เทอม

ทุนการศึกษา

   สาขาวิชาฯ จัดให้มีทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทต่างๆ ดังรายละเอียด (คลิก)

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

   การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตร