หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน

คู่มือ/แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์

  • แบบฟอร์มคำร้องขอสอบประมวลความรู้yes

ตัวอย่างวิทยานิพนธ์

  • ความคิดเห็นของพนักงานโรงพยาบาลนนทเวชที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานภายหลังได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 Abstract
  • การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย Abstract
  • ความคิดเห็นต่อนโยบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Abstract
  • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารไทยของผู้บริโภค กรณีศึกษา เขต Miami - Dade County มลรัฐฟลอริด้าประเทศสหรัฐอเมริกาAbstract
  • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมแคลเซียมสูงในกลุ่มผู่สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานครAbstract