หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์  กัญจนพงศ์

Assistant Professor Dr. Teerasak Khanchanapong

ผู้อำนวยการหลักสูตร

การศึกษา

 • 2549 - 2553    Doctor of Philosophy (Management), Department of Management, Faculty of Business and Economics, Monash University (Australia)
 • 2545 – 2546    Master of Business Administration, La Trobe University, Bundoora, Victoria (Australia)
 • 2542 – 2544   Master of Public Administration (Project Management and Policy),    National Institute of Development Administration (Thailand)
 • 2538 - 2541    Bachelor of Arts, Thammasat University (Thailand)

ประสบการณ์การทำงาน

การทำงาน

 • มิ.ย. 2557 - ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ค.  2557 – ปัจจุบัน   บรรณาธิการวารสารสุทธิปริทัศน์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2547 - ปัจจุบัน          อาจารย์ประจำ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
วิชาที่สอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 • การปฏิบัติและกรณีศึกษาทางธุรกิจ (Business Practice and Case Studies)
 • อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

วิชาที่สอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต: 

 • แนวคิดและนัยทางธุรกิจของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • การจัดการและพฤติกรรมองค์การ  
 • พฤติกรรมผู้บริโภค
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study)                           
วิชาที่สอนในระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • การวิจัยธุรกิจ 
 • ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงาน 
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 • สัมมนาการจัดการ 
 • องค์การและการจัดการ 
 • การจัดการโครงการ 
 • การจัดการธุรกิจข้ามชาติ 
 • ก.พ. 2552 – ก.ค. 2553   Sessional teaching staff, Department of Management, Faculty of Business and Economics, Manash University, วิชาที่สอน: Managing Quality, Innovation, and Knowledge.
 • ก.ย. - ต.ค. 2551     Research assistantThe Australian Supply Chain Management Research Unit (ASCMRU), Faculty of Business and Economics, Manash University
 • มิ.ย. - พ.ย. 2548   อาจารย์พิเศษGems College of Burapha University, วิชาที่สอน: การจัดการโครงการ
 • 2546 - 2547   เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล Home Product Center Pty., Ltd. (Thailand)

รางวัลทางวิชาการ

 • 2558             3rd Prize Winner, Paper presented at the 3rd  Global Advanced Research Conference on Management and Business Studies (GARCOMBS 2015), Bali, Indonesia
 • 2557             Early Researcher Best Paper Award, Paper presented at the 11th International Research Conference on Quality, Innovation and Knowledge Management (QIK2014), Bandung, Indonesia.
 • 2553             The Operations Management Divisionthe Academy of Management, nominated for the 2010 Best Student Paper Award
 • 2549-2553     Dhurakij Pundit University (Thailand), Staff Development Scholarship

งานที่ปรึกษา:

 • 2558-ปัจจุบัน   Executive Consultant, United Thai Distillers Co., ltd. (Innovation Management and Marketing strategy)
 • 2558-ปัจจุบัน   Innovation Service Provider (ISP), The National Innovation Agency (NIA) 
 • 2557    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยของ ธ.ก.ส.)
 • 2555   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ให้คำปรึกษาด้านการเขียนแผนธุรกิจ)

วิทยากรบรรยายพิเศษ:

 • 14 ต.ค. 2558   Plenary Speaker, Topic: “Pursuing Pentahelix Industry Collaboration: An Asian Regional Integration Challenge”, the 3rd Global Advanced Research Conference on Management and Business Studies (GARCOMBS), Bali, Indonesia.
 • 28 ก.ย. 2558   Keynote Speaker, International Seminar: Empowering Youth Talent Towards ASEAN Economic Community”, Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung, Indonesia.
 • 2557-ปัจจุบัน   วิทยากรประจำโครงการ Boot Camp (สอนเรื่องการทำวิจัยและการเขียนบทความวิชาการให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
 • 2558             สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี  กระทรวงพาณิชย์ (AEC: โอกาสทองของการค้าและการลงทุน
 • 2557             กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ AEC /  SMEs Roadmap: การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ AEC)
 • 2555-2557      วิยาลัยเซนหลุยส์ (ความหลากหลายทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและสังคมโลกสู่ประชาคมอาเซียน)
 • 2555-2556      โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) (อาจารย์ผู้สอนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค)

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย:

 • 2558        ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชื่อโครงการ: โครงการวิจัยประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการและผู้มีสวนได้ส่วนเสียต่อการบริการและธรรมาภิบาลของ ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2558 (ทุนวิจัย 2,800,000 บาท ได้รับทุนเมื่อ วันที่ 28 มิ.ย. 2558)
 • 2555     ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย จากม. ธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่อโครงการ: The business implications of environmental uncertainty: A case study of the Thai automotive cluster

(ทุนวิจัย 99,500 บาท ได้รับทุนเมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2555)

 • 2554     ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย จากม. ธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่อโครงการ: The Effect of Business Environment and Competitive Strategies on the Adoption of Technological Innovations in the Thailand Context  (ทุนวิจัย 100,000  บาท ได้รับทุนเมื่อ วันที่ 17 มี.ค. 2554 และส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2554)  

2554      ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชื่อโครงการ: การจัดตั้งบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต (ทุนวิจัย 2,690,875  บาท ได้รับทุนเมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2555)

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:

Strategic Management, Operations Management, Operations Strategy, Technology and Innovation Management, Quality Management, Marketing

ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่:

Journal articles

Khanchanapong, T., Prajogo, D., Sohal, A. S., Cooper, B. K., Yeung, A. C. L., & Cheng, T. C. E. (2014). The unique and complementary effects of manufacturing technologies and lean practices on manufacturing operational performance. International Journal of Production Economics, 153, 191–203. (SCOPUS; Impact Factor: 2.752; SCImago Journal Rank (SJR): 2.749)

กัสมา กาซ้อน, ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์  และ นพพร ศรีวรวิไล. (2557).  ผลกระทบของพฤติกรรมมุ่งตลาดและพฤติกรรมมุ่งการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย.วารสารสุทธิปริทัศน์. ปี่ที่ 28, ฉบับที่ 85, เดือน ม.ค. - มี.ค. (TCI กลุ่ม 1, ค่าน้ำหนัก 0.80)

 

Conference papers

Taweesuk, P. & Khanchanapong, T. (2015, 14-15 October). Opinions on the Marketing-mix Strategies of Organic Vegetable and Fruit Entrepreneurs in Thailand. Paper presented at the 3rd Global Advanced Research Conference on Management and Business Studies (GARCOMBS), Bali, Indonesia.             (ค่าน้ำหนัก 0.40)

 

Khanchanapong, T. (2014, 5-6 June). The roles of manufacturing technologies and customer and supplier management on creating product innovation. Paper presented at the 6th annual conference of The Thailand Technology and Innovation Management Association (ThaiTIMA), Bangkok, Thailand. (ค่าน้ำหนัก 0.40)

 

Khanchanapong, T. (2014, 19-21 February). The Enhancing Relationship between Manufacturing Technologies and Customer and Supplier Management. Paper presented at the 11th International Research Conference on Quality, Innovation and Knowledge Management (QIK2014), Bandung, Indonesia. (ค่าน้ำหนัก 0.40)

 

Kasorn, K., Khanchanapong, T., & Srivoravilai, N. (2013, 30 May). The effect of market and learning orientations on competitive capabilities in the Thailand context. Paper presented at the International Conference on Advancement of Development Administrative 2013—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The Second ICADA 2013—SSIS), NIDA, Bangkok, Thailand. (ค่าน้ำหนัก 0.40)

 

Khanchanapong, T. (2012). How Hard and Soft Technologies Improve Competitive Performance: A Case Study of The Thai Manufacturers. Paper presented at Global Advanced Research Conference on Management and Business Studies (GARCOMBS), Bandung, Indonesia. (ค่าน้ำหนัก 0.40)

 

Khanchanapong, T. (2012). The Effects of Business Environment and Competitive Strategies on the Adoption of Technological Innovations in the Thailand Context. Paper presented at The 17th International Conference of The Asia Pacific Region of Decision Sciences Institute (APDSI), Chaingmai, Thailand. (ค่าน้ำหนัก 0.40)

 

Kasorn, K., Khanchanapong, T., & Srivoravilai, N. (2012, 19-20 July). The effects of market and learning orientations on competitive capabilities: Literature review and research propositions. Paper presented at The 4th annual conference of The Thailand Technology and Innovation Management Association (ThaiTIMA) Bangkok, Thailand. (ค่าน้ำหนัก 0.20)

 

Khanchanapong, T. (2011, 16-17 June). Manufacturing flexibility and product innovation: Review and research propositions. Paper presented at the The 3rd annual conference of The Thailand Technology and Innovation Management Association (ThaiTIMA), Bangkok, Thailand. (ค่าน้ำหนัก 0.20)

 

Khanchanapong, T., Prajogo, D., Sohal, A. S., & Cooper, B. (2010). The Relationship between Hard and Soft Technologies and Competitive Performance in The Thailand Context: An Investigation of Additive and Synergistic Effects. Paper presented at the Academy of Management Annual Meeting, Montreal, Canada . (ค่าน้ำหนัก 0.40)

 

Khanchanapong, T., Prajogo , D. I., & Sohal, A. S. (2009). The Role of Hard and Soft Technologies in Improving Competitive Capabilities: The Case of Thailand. Paper presented at the The 23rd annual conference of the Australia and New Zealand Academy of Management, Melbourne, Australia. (ค่าน้ำหนัก 0.40)

ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน:

ธีรศักดิ์  กัญจนพงศ์. (2556). เอกสารประกอบการสอนวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์

บุตรี  จารุโรจน์, ธิภาภรณ์  พูลเอี่ยม, โศภชา  อรัญวัฒน์, ศิวะนันท์  ศิวพิทักษ์, โสภณ  แย้มกลิ่น, ดร.เบญจมาภรณ์  อิศรเดช, กิ่งกาญจน์  วรนิทัศน์ และ ธีรศักดิ์  กัญจนพงศ์. (2550). หลักการจัดการ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล.

สมาชิกสมาคมวิชาชีพ:

2554 – ปัจจุบัน   Thailand Technology and Innovation Management    Association (ThaiTIMA) (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการจัดการประชุมวิชาการ)

2553 – ปัจจุบัน  The Academy of Management

2550 – ปัจจุบัน  The Australian and New Zealand Academy of Management (ANZAM)

2550 – ปัจจุบัน  The Melbourne Operations Management Society (MOMS), Australia

งานบริการวิชาการ:

2559                  Reviewer, International Journal of Production Economics(SCOPUS; Impact Factor: 2.752; SCImago Journal Rank (SJR): 2.75)http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-production-economics

2554- ปัจจุบัน      Reviewer, International Journal of Innovation and Technology Management (IJITM), (SCOPUS; SCImago Journal Rank (SJR): 0.21http://www.worldscinet.com/ijitm/mkt/recommend.shtml

2554 – ปัจจุบัน  Academic Editorial Board, the Stamford Journal,Stamford International University http://www.stamford.edu/th/academics/research/

2554 – ปัจจุบัน  บรรณาธิการ, วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ http://www.dpu.ac.th/journal/page.php?id=2508

2554 – ปัจจุบัน  กรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ: “เครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Thailand Technology and Innovation Management Association: ThaiTIMA)”  

2554 – ปัจจุบัน  STEERING COMMITTEE, กรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ: “The Global Advanced Research Conference on Management and Business Studies (GARCOMBS)”, Bandung, Indonesia   

ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์:       

 • ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล :          SPSS, LISREL, AMOS, Nvivo
 • Microsoft Offices Package :              MS Excel, MS Words, MS PowerPoint

การติดต่อ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อาคาร 7 ชั้น 2)

โทรศัพท์: 085 337 0078