หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน

ประกาศการให้ทุนระดับบัณฑิตศึกษา เทอม 2/2561

ประกาศการให้ทุนระดับบัณฑิตศึกษา เทอม 2/2561  คลิกที่นี่

นศ.สามารถชำระเงินส่วนที่เหลือได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

โดย print ใบแจ้งการชำระเงินและชำระผ่านฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย ตึกอธิการบดี ชั้น 2 ในเวลาทำการ อังคาร-เสาร์ เวลา 08.30 - 18.00 น. (รับเฉพาะบัตรเครดิตและเดบิต)  หรือชำระเงินสดที่ธนาคาร

วิธี Print ใบแจ้งการชำระเงิน คลิกที่นี่

นศ.ที่ชำระครบแล้ว สามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้ดังนี้