หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน

หลักสูตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
บธ.ม.
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Master of Business Administration Program in ASEAN Business
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
M.B.A. (ASEAN Business)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณ 168,000 บาท

ระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตร 2 ปี ใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่ง 1 ปีการศึกษาเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่บังคับ คือภาคต้นและภาคปลาย แต่ละภาคมีระยะเวลา 16 สัปดาห์ โดยนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้ต้องศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันเสาร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการวิชาการของหลักสูตร  โดยการเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นสมควร และมีผลการศึกษาสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
  • ผ่านการสอบวัดผลตามระบบ International English Language Testing System (IELTS) ได้ในระดับไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือผ่านการสอบ Dhurakij Pundit University Test of English Proficiency (DPUTEP) หรือ Dhurakij Pundit University Graduate English Test (DPUGET) หรือผ่านการสอบวัดผลด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอื่นๆ  ในระดับเทียบกับ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือมีคุณสมบัติที่แสดงถึงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่คณะกรรมการวิชาการของหลักสูตรเห็นชอบ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ต้องเข้าใจภาษาไทย ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียนที่เพียงพอ
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ผ่านการสอบสัมภาษณ์ด้านความพร้อมที่จะเข้าศึกษา พร้อมแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี แนวความคิดในการเรียน และโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

สามารถประกอบอาชีพด้านการบริหารธุรกิจ  เช่น เจ้าของกิจการและผู้บริหารงานในองค์กรธุรกิจในสายงานต่างๆ เช่น การตลาด การวางแผนกลยุทธ์ (strategic planning) การพัฒนาธุรกิจ (business development) การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ และการจัดการการเงิน และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนและในกลุ่มประเทศอาเซียน + 6 เป็นต้น